fbpx

FLOATING ISLAND PARK

A New Floating Island Park โครงการการปรับปรุงท่าเรือให้เป็นสวนสาธารณะ 2 - FLOATING ISLAND PARK

A New Floating Island Park โครงการการปรับปรุงท่าเรือให้เป็นสวนสาธารณะ

พื้นที่สาธารณะแห่งนี้ได้กลายเป็นลานกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ สถานที่พกผ่อนหย่อนใจ ที่มาพร้อมกับเส้นทางเดินภายใค้สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นย์ด้วยต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิด โดยสวนสาธารณะจะถูกเรียกขานเป็นทางการว่า Pier 55 มาแทนท่าเรือเก่า Pier 54 ที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งการปรับปรุงท่าเรือให้เป็นสวนสาธารณะคร้ังนี้ ถือเป็นการปลุกชีพให้แก่ชุมชนอีกครั้ง...