BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน ที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย 13 - BEDO

BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน ที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  

BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน ที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย 14 - BEDO

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ปี 2566 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ BCG Model: Bio-Circular-Green Economy โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ นำทรัพยากรชีวภาพที่มีในชุมชนร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด สร้างเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นฐานรากสำคัญของความมั่นคงของประเทศ

BEDO ได้ยกระดับแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของไทย จัดทำฐานข้อมูล Thaibiodiversity.org เป็นศูนย์รวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานทั้งจากภาคการศึกษา ผู้ประกอบการและชุมชน กว่า 400,000 ครั้งต่อปี หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพของชุมชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สอดรับกับการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน ที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย 15 - BEDO

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวเสริมว่า “งานในครั้งนี้ นำเสนอผลการดำเนินงานเด่น ๆ ของ BEDO ต้นแบบ Best Practice ทั้งกิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในลักษณะของการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้มีค่า การดำเนินโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank) การจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าและสินค้า GI นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” มาจัดแสดงให้กับหน่วยงานในเครือข่าย การทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ม.ราชภัฏ และ ม.ราชมงคล ทำงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลกับหน่วยงานภายใต้ ทส.

นอกจากนี้ BEDO ยังได้ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ชุมชน เช่น การถ่ายทอดสดองค์ความรู้การผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน BSF, เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาระดับชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่าย BEDO ตามแนวคิด BCG การสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เช่น การทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดจากน้ำมะปี๊ด, การทำผลิตภัณฑ์สบู่จากตาลโตนด และการทำ Eco-Print”

BEDO จัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด พบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน ที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย 16 - BEDO

นอกจากนี้ มีการจัดประชุมวิชาการ Biodiversity Bioeconomy ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ, ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว, ดร.อุษา กลิ่นหอม และเวทีเสวนาความหลากหลายทางชีวภาพที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา

ตลอดการจัดงาน 4 วัน มีวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายของ BEDO กว่า 60 แห่งทั่วประเทศ นำผลิตภัณฑ์ชีวภาพมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ น้ำผึ้งจากดอกลำไย จ.ลำพูน, ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่, ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม, ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น  

มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และสามารถติดตามชมผ่านในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์บนเพจ Facebook : BEDO Thailand

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า