ระบบกรองน้ำแบบธรรมชาติบำบัด 13 - Clean Water

ระบบกรองน้ำแบบธรรมชาติบำบัด

โครงการ The Clean Water Project โดย MSc student Stephen Goodwin Honan มหาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford University คือระบบกรอกน้ำโดยใช้พืชซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการดูดซับสารหนู ก่อนจะนำพืชมาสกัดสารดังกล่าวซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเชมิคอนดักเตอร์ออกจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชาวนาในบังคลาเทศเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้ระบบกรองน้ำนี้ ซึ่งกว่าร้อยละ 80 เข้าใจถึงวิธีการทำงานและการดูแลพืชเป็นอย่างดี Clean Water ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเพียง 10 เหรียญสหรัฐฯ แต่สามารถดักจับสารหนูไว้ได้มูลค่าถึง 85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี พิสูจน์ให้เห็นว่า วิถีธรรมชาติบนพื้นฐานการคิดแบบวิทยาศาสตร์และการคิดเพื่อส่วนรวมไม่ได้แค่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต แต่ยังดีต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนไปจนถึงระดับชาติ


การกรองน้ำด้วยพืชดูดซับสารหนู (arsenic-absorbing plants) จะนำพืชชนิดนี้ปลูกลงในภาชนะ แล้วปั๊มน้ำผ่านกระบะปลูกพืชชนิดนี้ สารหนูจะถูกดักจับไว้ในตัวกรองและถูกดูดซับโดยพืชเหล่านี้ โดยที่ต้นไม้เหล่านี้ไม่ได้รับอันตรายใดๆ
ส่วนน้ำที่ผ่านระบบกรองน้ำด้วยพืชชนิดนี้ ก็จะปลอดภัย สามารถดื่มได้ ขณะที่พืชเหล่านี้ก็จะถูกเก็บเกี่ยวในแต่ละปี และนำไปสกัดเอาสารหนู เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อไป ต้นไม้เหล่านี้ เป็นพืชในธรรมชาติที่ถูกคัดเลือกจากสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเอาสารหนูจากดินที่เพาะปลูกมัน

dezeen_Plant-based-water-purifying-system-named-Idea-that-will-change-the-world_1sq

dezeen_Plant-based-water-purifying-system-named-Idea-that-will-change-the-world_2

clean-water-wash

dezeen_Plant-based-water-purifying-system-named-Idea-that-will-change-the-world_1

dezeen_Plant-based-water-purifying-system-named-Idea-that-will-change-the-world_3

 
via: http://www.dezeen.com/2013/09/17/plant-based-water-purifying-system-named-idea-that-will-change-the-world/