Braille stapler งานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา 13 - blind

Braille stapler งานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา

งานดีไซน์ดีๆนั้นนอกจากมีความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์ ไม่เพียงเฉพาะดีไซน์ที่ดีเพื่อคนปกติแล้วยังดีไซน์เพื่อผู้บกพร่องทางสายตาอีกด้วย ลองมาดูผลงานที่เป็นความคิดริ่เริ่มที่จะพัฒนา แก้ไข เครื่องผลิตอักษรเบรลล์ (Braille) ในรูปแบบใหม่ที่พกพาได้ง่าย เรียนรู้ได้ไม่ซับซ้อนและผลิตอัษรเบรลล์ได้รวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทีมนักออกแบบ Dong Won Jang ,Lee Hansub ,Park Mihyang ,Bae Jungmin มองเห็นว่าเป็นปัญหาจึงนำมาพัฒนาจนเป็น Braille stapler แม้จะเป็นแค่ prototype  แต่เป็นไอเดียที่ดีเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนมนุษย์ผู้บกพร่องทางสายตาBraille stapler งานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา 14 - blindBraille stapler งานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา 15 - blindBraille stapler งานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตา 16 - blind