Leaf Cover by Jeong Hwa Jin - Leaf cover gives birth to new life in a nailed and dead space. Design which brings new vitality with leaf growing out from the wall.

ดีไซเนอร์ชาวเกาหลี (อีกแล้ว) Jung Hwa Jin ใส่ใจในเรื่องเล็กๆ อย่างหัวตะปูที่โผล่พ้นผนังขึ้นมา มันทั้งดูไม่สวย และยังอาจก่อให้เกิดอันตราย เกี่ยวโดนสิ่งต่างๆ จากแรงบันดาลใจที่เห็นต้นอ่อนของต้นไม้แตกยอดขึ้นจากดิน จึงกลายมาเป็นยอดอ่อนที่ปิดหัวตะปู เมื่ออยู่บนผนังก็เลยได้ผนังน่ารักๆ มีต้นอ่อนขึ้นอยู่บนผนัง จะแขวนกุญแจ แขวนสร้อย แขวนกระเป๋า หรืออะไรก็ไได้ เป็นส่วนของการตกแต่งผนังที่น่าดู น่ามองกว่าหัวตะปูจมเลย

25550307 141614 Leaf Cover..ปิดซ่อนหัวตะปู.. แล้วเพาะต้นอ่อนขึ้นบนผนัง

25550307 142200 Leaf Cover..ปิดซ่อนหัวตะปู.. แล้วเพาะต้นอ่อนขึ้นบนผนัง

imagesCAAUIKND Leaf Cover..ปิดซ่อนหัวตะปู.. แล้วเพาะต้นอ่อนขึ้นบนผนัง

http://www.junghwajin.com/leafcover.html

No more articles