ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 13 -

ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา

อินโดนีเซีย…ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่กว่า 80% นับถือศาสนาอิสลาม นั่นทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ เมื่อพบว่าเมืองยกยาการ์ตา (Yogyakarta) เมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษยกยาการ์ตา บนเกาะชวา มีศาสนสถานสำคัญขนาดใหญ่ของศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามถึงสองแห่งได้แก่ บุโรพุทโธ (Borobudur) พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดของโลก และ ปรัมบานัน (Prambanan) เทวสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งศาสนสถานทั้งสองแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13  ในเวลาไล่เลี่ยกัน สะท้อนให้เห็นอดีตที่เคยเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านวิศวกรรมและศิลปกรรมของดินแดนแห่งนี้

ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 14 -
View of Borobudur temple in Jawa in Indonesia

หากศึกษาประวัติศาสตร์ของอาณาจักรหมู่เกาะอินโดนีเซีย จะพบว่าระยะแรกนั้นเป็นรัฐฮินดูกับพุทธศาสนา ซึ่งเส้นทางการเดินทางของศาสนาฮินดู และพุทธศาสนานิกายมหายานที่เผยแพร่มายังเกาะชวานั้น ผ่านมาทางเส้นทางการเดินเรือระหว่าง อินเดีย อินโดนีเซียและจีน  โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี ด้วยพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูนั้นเหมาะกับทางราชสำนัก ขณะที่แนวคิดทางปรัชญาของพุทธศาสนานั้นมีความลึกซึ้ง

บุโรพุทโธ พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดของโลก

บุโรพุทโธ พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดของโลกตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วยทิวเขา และภูเขาไฟคู่แฝดที่ขนาบสองด้าน ภูเขาไฟ “เมราปิ” (Mount Merapi)และ “เมอร์บาบุ” (Mount Merbabu) ด้านตะวันออก และภูเขาไฟ “ซัมบิง” (Mount Sumbing) และ “ซุนโดโร” (Mount Sundoro) ด้านตะวันตก

บุโรพุทโธมีรูปทรงคล้ายพีระมิด ประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมหกชั้น ฐานวงกลมสามชั้น และมีเจดีย์หรือสถูปแบบศรีวิชัยตั้งอยู่ด้านบนสุด

ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 15 -ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 16 -

ลักษณะของแผนผังการก่อสร้างสอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา แสดงถึงหนทางแห่งการรู้แจ้ง ที่เริ่มจากชั้นฐานอันได้แก่ “กามธาตุ” ระดับชีวิตชั้นล่างสุดของมนุษย์ ที่ยังคงหมกหมุ่น เวียนว่ายอยู่ในกิเลส เต็มไปด้วยความอยากได้ อยากมี ตรงระเบียงทางเดินชั้นนี้มีภาพสลักบนแผ่นหิน เป็นภาพเล่าเรื่องราวจากพุทธประวัติ  ชาดก การอวตาร ต่าง ๆ และเล่าเรื่องความพากเพียร ของชายหนุ่มชื่อสุธนะในการแสวงหาสัจธรรม

ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 17 -
Details of sculptures and reliefs on the walls of the Borobudur temple in Java, Indonesia
ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 18 -
Buddha statue in Borobudur temple in Java in Indonesia

ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 19 -

ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 20 -
Details of sculptures and reliefs on the walls of the Borobudur temple in Java, Indonesia

จากนั้นจึงสู่ชั้นกลาง ได้แก่ “รูปธาตุ” อันเป็นชั้นที่มนุษย์แม้จะยังติดอยู่ในกาย และรูป แต่มีสติที่จะควบคุมความรู้สึกฝ่ายต่ำ และพากเพียนที่จะเรียนรู้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บริเวณนี้ไม่มีรูปภาพสลักใด ๆ มีเพียงเจดีย์ทรงระฆังคว่ำที่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ด้านในหันพระพักตร์สู่ท้องฟ้าด้านนอก และชั้นสุดท้ายที่อยู่ด้านบนสุดคือ “อรูปธาตุ” แทนด้วย เจดีย์หรือสถูปแบบศรีวิชัยตั้งอยู่ด้านบนสุดนั่นคือการสู่นิพพาน เป็นการละสิ้นถึงการยึดติดในรูป รส กลิ่น เสียง

ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 21 -
View of Borobudur temple in Jawa in Indonesia
ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 22 -
View of Borobudur temple in Jawa in Indonesia

เจตนาของการก่อสร้างบุโรพุทโธนั้น เพื่อเป็นสถานที่จาริกบุญสำหรับพุทธศาสนิกชน เพื่อเพ่งพินิจศึกษาความหมายของรูปสลัก นัยยะที่แฝงในรูป ผังของการก่อสร้าง การเดินขึ้นชมบุโรพุทโธ จึงควรเดินเวียนขวาไปตามระเบียงทางเดิน ทีละชั้น ทีละชั้น จากชั้นกามธาตุ ชั้นอรูปธาตุ และขึ้นไปถึงสถูปหรือตัวเจดีย์ชั้นบนสุด….อรูปธาตุ….นิพพาน

บุโรพุทโธได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก (UNESCO) สมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปีพ.ศ. 2534  ด้วยเหตุผลดังนี้

 • เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
 • เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน                ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์          ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
 • มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

ปรัมบานัน เทวสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์

ปรัมบานันเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ประกอบด้วยเทวาลัยที่สร้างขึ้นจากหินจำนวนหลายหลัง  โดยมีเทวาลัยขนาดใหญ่จำนวน 8 หลังอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยเทวาลัยขนาดเล็กเป็นบริเวารจำนวนมาก  รูปทรงของเทวาลัยเหล่านี้คล้ายเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบอินเดีย

ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 23 -
ภาพโมเดลจำลองเทวสถานปรัมบานัน จาก www,wikipedia.org

เทวาลัยองค์ประธานมีด้วยกันสามหลัง  หลังที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางสร้างขึ้นเพือถวายแด่องค์พระอิศวร ขณะที่อีกสองหลังที่มีขนาดเล็กกว่า สร้างขึ้นเพื่อถวายพระนารายณ์ และพระพรหม

ส่วนเทวาลัยขนาดเล็กที่อยู่ด้านหน้าสามหลัง เป็นเทวาลัยสำหรับพาหนะของเทพเจ้าทั้งสาม ได้แก่ โคนนทิ (โค-นน-ทิ)  โคเผือก พาหนะของพระอิศวร  ครุฑ พาหนะของพระนาราย์  และหงส์ พาหะนะของพระพรหม ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีเทวาลัยอีกสองหลังเล็กขนาบทั้งสองด้าน เทวาลัยหลังเล็กนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระสุริยะและพระจันทร์

ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 24 -ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 25 -ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 26 -ศาสนสถานสองศาสนา มรดกโลก แห่ง ยกยาการ์ตา 27 -

เทวาลัยปรัมบานันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534  ด้วยเหตุผล ดังนี้

 • เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
 • เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม
  ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า