fbpx

high line

The High Line..สวนสาธารณะยกระดับ จากทางรถไฟเก่าในนิวยอร์ค 2 - high line

The High Line..สวนสาธารณะยกระดับ จากทางรถไฟเก่าในนิวยอร์ค

The High Line เป็นสวนสาธารณะที่สร้างอยู่บนทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สายหนึ่งของเมืองนิวยอร์ค มันเป็นทางรถไฟยกสูงแห่งแรกๆของโลก ยกเหนือถนนทางด้านทิศตะวันตกของเมืองแมนฮัตตัน เป็นสมบัติของเมืองนิวยอร์ค และดูแล บริหารจัดการโดย กลุ่มเพื่อนของ The High Line หรือ Friends of the High Line ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1999 พวกเขาต่อสู่เพื่อไม่ให้ทุบทำลายรางรถไฟยกระดับระยะทางประมาณ 1 ไมล์ แห่งนี้ จนได้มาเป็นสวนสาธารณะยกระดับในวันนี้...