fbpx

H-57 TYPODESIGN STRIPS

H-57 TYPODESIGN STRIPS งานออกแบบ Infographic เล่าเรื่องยากๆให้จบในภาพเดียว 2 - H-57 TYPODESIGN STRIPS

H-57 TYPODESIGN STRIPS งานออกแบบ Infographic เล่าเรื่องยากๆให้จบในภาพเดียว

ความนิยมในงาน infographics และ typography ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทำให้การสื่อสารเรื่องยากๆ เข้าใจได้ง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ การออกแบบที่ดีทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ในเวลาสั้นๆ และจดจำได้ยาวนาน H-57 TYPODESIGN STRIPS สามารถอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ได้ง่ายใน 1 ภาพโปสเตอร์...