fbpx

brazilian artist

Melting Men อนุสาวรีย์ที่ละลายหายไปได้ เพื่อระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 1  2 - brazilian artist

Melting Men อนุสาวรีย์ที่ละลายหายไปได้ เพื่อระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 1

ศิลปินชาวบราซิล Nele Azevedo ก็ขอเป็นอีกคนที่ร่วมระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามครั้งที่ 1 ด้วยผลงานแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปร่างคนขนาดเล็กนั่งอยู่บนขั้นบันไดที่จตุรัสแซมเบอร์เลนเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ หนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมสงครามครั้งที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนของทหารและประชาชนที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งนั้น...