fbpx

Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler

Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler สถานที่สำหรับงานแข่งเรือ 2 - Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler

Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler สถานที่สำหรับงานแข่งเรือ

Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler สร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือ ไว้สำหรับการจัดกระบวนเรือ การจับเวลา และสังเกตการณ์ในระหว่างงานแข่งเรือ สถาปนิกใช้วิถีทางแบบประติมากรรมตั้งแต่ต้น "ถ้าไม่ใชช่วงงานแข่งเรือ หอคอยนี้ก็คือประติมากรรมดีๆนี่เอง" ...