กล้าวาด..Quick Sketching หลักการ และวิธีการในการวาดเส้นแบบเร็วๆ 13 - drawing

กล้าวาด..Quick Sketching หลักการ และวิธีการในการวาดเส้นแบบเร็วๆ

ถ้าอยาก วาดเก่ง ต้องกล้าวาด

ขอเอาหนังสือดีๆ น่าสนใจสำหรับคนรักงานขีดๆเขียนๆมาแนะนำกันนะคะ หนังสือชื่อว่า กล้าวาด Quick Sketching โดย ผศ.บรรจงศักดิ์ พิมพ์ทองรองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


กล้าวาด (Quick Sketching) ถ้าแปลคงจะหมายความว่า “ใช้ความรวดเร็วในการวาดภาพด้วยลายเส้น” เป็นการใช้เวลาสั้นๆ ไม่กี่นาทีสำหรับการวาดภาพสักภาพหนึ่ง ซึ่งการวาดภาพนั้น ขึ้นอยู่กับความคิด ความอิสระ การตัดสินใจของผู้วาด ว่ามีความประสงค์ต้องการจะวาด ที่มุ่งเน้นในประเด็นสาระอะไรที่เป็นจุดเด่น และมีความน่าสนใจของภาพ การวาดเส้นแบบเร็วๆ จึงเป็นการบูรณาการของการสร้างสรรค์การวาดภาพลายเส้น ที่ต้องใช้ประสบการณ์ทั้งฝีมือ สายตาสัมพันธ์กับระบบการตีความในสมอง สั่งมายังฝีมือของผู้วาด (Free Hand Sketching) ผู้เขียนจึงปรารถนาที่ต้องการนำเสนอ หลักการ และวิธีการ อธิบายถึงขั้นตอนโดยสังเขป พร้อมตัวอย่างที่เป็นภาพลายเส้นหลากหลายเทคนิค จำนวนหลายร้อยภาพ ที่ผู้เขียนได้รวบรวม จากประสบการณ์ส่วนตัว ที่วาดภาพจากการท่องเที่ยว วาดอาคารสถานที่ คน สัตว์ วัตถุและสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆ ตัว บางครั้งก็วาดโดยใช้ภาพถ่ายในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารต่างๆ แบบไร้ข้อจำกัด โดยใช้เวลาสั้นๆ บางภาพใช้เวลาวาดเพียง 5-10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะ เวลาและอารมณ์ในขณะนั้น เสมือนเป็น การลับคมลายเส้น จากปลายดินสอหรือปากกา แล้วยังเป็นการตรวจสอบว่าลายเส้นของตนเอง เส้นยังนิ่ง ดังใจสั่ง หรือไม่ การวาดเส้นเร็ว แบบฉับพลันนั้น ยังเป็นการสะท้อนที่แสดงออกถึงความกล้ากับความรู้สึกนึกคิดลึกๆ ความสุนทรีย์ในสมองและจากใจของผู้วาด จะสังเกตได้จากลายเส้นที่ปรากฏอยู่ในภาพนั้นๆ ผู้เขียนจึง ตั้งชื่อ หนังสือฉบับนี้ว่า กล้าวาด (Quick Sketching) เพื่อเป็นการเชียร์ส่งกำลังใจ กระตุ้น จุดประกายไฟ ต่อนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีใจรักการวาด ให้เป็นคนที่ กล้าวาด แล้วทุกท่านก็จะได้ค้นพบ แนวทาง แนวคิด เทคนิค และวิธีการใหม่ๆ จนเกิดเป็นลายเส้นที่มีเอกลักษณ์ ในสไตล์ของคุณเอง ถ้าอยาก วาดเก่ง ต้องกล้าวาด

ราคาเล่มละ 180 บาทจัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย