จากชื่อที่สื่อถึงโครโมโซมมนุษย์ 23 คู่  และเซลล์ร่างกายมนุษย์หนึ่งเซลล์ 23&Me เปิดโอกาสให้คนทั่วตรวจสอบรหัสพันธุกรรมเพื่อสืบย้อนบรรพบุรุษ ตรวจสอบโรคที่รับมาทางดีเอ็นเอ และป้องกันแนวโน้มความเสี่ยงการเจ็บป่วย ทั้งยังเปิดความเป็นไปได้ในการสร้างแผนที่ทางพันธุกรรมของประชากรในสหรัฐฯ ข้อมูลจากทิทรรศการ Hello Worlds @TCDC via: https://www.23andme.com/

yeedor 23 and me sciencemuseum ชุดตรวจดีเอ็นเอ ส่วนบุคคล 23&Me

23andMeSalivaCollection ชุดตรวจดีเอ็นเอ ส่วนบุคคล 23&Me

23 and me ชุดตรวจดีเอ็นเอ ส่วนบุคคล 23&Me

JMTAZcDJiG29i jpqIa2nQ kit standing ชุดตรวจดีเอ็นเอ ส่วนบุคคล 23&Me

dna 23 ชุดตรวจดีเอ็นเอ ส่วนบุคคล 23&Me

yeedor 23 and me family tree sons ชุดตรวจดีเอ็นเอ ส่วนบุคคล 23&Me

article 2513414 19A3910D00000578 184 634x511 ชุดตรวจดีเอ็นเอ ส่วนบุคคล 23&Me

yeedor 23 and me gingerbread designer babies ชุดตรวจดีเอ็นเอ ส่วนบุคคล 23&Me

15 ชุดตรวจดีเอ็นเอ ส่วนบุคคล 23&Me

No more articles