สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เปิด  5 เทรนด์ น่ารู้สำหรับผู้บริโภคอินทรีย์รับปี 2562 พร้อมเปิดหลักสูตรการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางสามพรานโมเดล 13 -

สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เปิด  5 เทรนด์ น่ารู้สำหรับผู้บริโภคอินทรีย์รับปี 2562 พร้อมเปิดหลักสูตรการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางสามพรานโมเดล

ขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ (Sampran Model Academy) เปิด 5 เทรนด์น่ารู้ สำหรับผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 จากประสบการณ์ทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั้งงานต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  บวกการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิด 6 หลักสูตรเข้มข้น รองรับการเติบโตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ หวังยกระดับการขับเคลื่อน ขยายพื้นที่ และสร้างฐานสังคมอินทรีย์ให้มั่นคงยั่งยืน

นายอรุษ นวราช ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล และสามพรานโมเดล อะคาเดมี่ กล่าวว่า จากประสบการณ์ทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้สามพรานโมเดลช่วง 8 ปีที่ผ่านมา พบว่า การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเกิดความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายมิติ โดยเฉพาะในปี 2562 มีเทรนด์น่ารู้สำหรับผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ 5 ประเด็นที่น่าจับตา ประกอบด้วย

1.ตลาดอินทรีย์มีเฮ ในภาพรวมคาดว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยสนับสนุน เช่น ความตื่นตัวเรื่องภัยสารพิษ และความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ และการดูแลตัวเองพร้อมๆ กันกับการร่วมดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีการหนุนเสริมของภาครัฐด้วยยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงการตอบรับของผู้ประกอบการ ที่เล็งเห็นโอกาสสร้างจุดขาย นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคอินทรีย์ที่จะมีช่องทางเข้าถึงสินค้าอย่างกว้างขวางในราคาจับต้องได้มากขึ้น

2.แปรรูปเป็นเรื่อง (เป็นราว)  ในปี 2562 คาดว่า จะพบการเติบโตของสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปมากขึ้น โดยเฉพาะหมวดขนม เครื่องดื่มต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคอินทรีย์มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่พร้อมให้งบประมาณกระตุ้นการพัฒนาสินค้า สำหรับรสชาติแนวโน้มไปในทางการคงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น การได้ความหวานแบบธรรมชาติ (Natural Sweetness) ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยลง และยังพบกระแสความสนใจสูตร และรสชาติเฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งเข้ามาสร้างความแตกต่างตื่นเต้น พร้อมกันกับความรู้สึกว่าได้สนับสนุนคนในชุมชนไปด้วย

3.อินทรีย์ทั้งตัว วิถีอินทรีย์ ไม่ได้มีแค่เรื่องของกิน แต่ยังรวมไปถึงของใช้ เทรนด์โลกพบการเติบโตอย่างสูงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผม และเครื่องสำอางค์   ด้วยแนวคิดของผู้บริโภคที่ว่า อะไรก็ตามที่มาถึงตัว (ถึงไม่ได้นำเข้าปาก) ก็จะพยายามลด หรือเลี่ยงการใช้สารเคมีให้มากที่สุด จึงเห็นการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบอินทรีย์ชนิดต่างๆ อย่างช็อกโกแลต น้ำผึ้ง สาหร่าย โดยทิศทางไปในการพัฒนาสินค้าพรีเมี่ยม ที่โดดเด่นทั้งในคุณภาพ และภาพลักษณ์

4.เชื่อมือจึงเชื่อมั่น ประเด็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกับสินค้าอินทรีย์ยังคงมีบทบาทสำคัญ แต่แนวโน้มจะเริ่มขยับจากการมองหาตรารับรองต่างๆ เป็นการเปิดกว้างรับเครื่องมือทำงานอื่นๆ เช่น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System หรือ PGS) ซึ่งแสดงให้เห็นได้ถึงความโปร่งใส เป็นธรรมในกระบวนการทำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อินทรีย์ (เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการ) ในปีที่ผ่านมายังมีการก่อตั้งสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส ที่คาดว่าจะสร้างการรับรู้ระบบนี้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

และ 5บริโภคทวนน้ำ ใครว่าผู้บริโภคต้องอยู่ที่ปลายน้ำในห่วงโซ่อินทรีย์เท่านั้น แนวโน้มปัจจุบันพบความตื่นตัวของผู้บริโภคที่จะมีส่วนร่วม ทั้งในกระบวนการตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรต้นน้ำในระบบ PGS การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา และหลักสูตรอบรม เช่นที่พบความสนใจเข้าร่วมกับสามพรานโมเดล อะคาเดมี่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ เช่น Go Green กับตลาดสุขใจ

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ปี พ.ศ.2562 จะเป็นปีที่เห็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์หลากมิติ  ซึ่งในส่วนของสามพรานโมเดล ภายใต้กลยุทธ์  Organic Social Movement   มีแนวทางชัดเจน ที่จะจุดประกาย  ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ร่วมทำงานกับภาคีที่ต้องการองค์ความรู้จากสามพรานโมเดลเพื่อขยายต่อยอด รวมถึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน นอกจากนี้ ยังจะเป็นปีที่จะได้เห็นพลังของ    นักขับเคลื่อน Organic Social Mover   เพื่อร่วมผลักดันสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล  ซึ่งเบื้องต้นมีผู้สนใจสมัครร่วมขับเคลื่อนแล้วกว่าหนึ่งพันคน

            สำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้สามพรานโมเดล และการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง   ให้ระบบอาหาร  ในปีนี้ ทางสามพรานโมเดล อะคาเดมี่ ได้เปิด 6 หลักสูตรเข้มข้นรองรับผู้สนใจ เข้ามาเรียนรู้โดยเป็นหลักสูตร 2 วัน 1 คืน ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มอินทรีย์ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และเชิงระบบ โดยหลักสูตรแรกจะเป็นการอบรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในแนวทางสามพรานโมเดล ซึ่งจะจัดขึ้นที่สวนสามพราน ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

“หลักสูตรการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางสามพรานโมเดลนี้สำคัญ และเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมาก เพราะหลายคนอยากรู้ว่าเราทำได้อย่างไร อยากรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับคนต้นน้ำ คือ เกษตรกรอินทรีย์ การเชื่อมโยงตลาด รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การขยายสู่การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ซึ่งเชื่อว่าหลักสูตรเบื้องต้น ที่เราจะพาทุกคนลงแปลงจริง เจอเกษตรกรตัวจริง นำโจทย์ที่แต่ละคนมี และอยากพัฒนามาคุยกัน ให้เห็นภาพทั้งงานต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะทำให้ผู้ที่สนใจ ที่มีใจอยากทำ หรือทำงานด้านการส่งเสริม หรือทำแล้วอยากขยายเชื่อมโยงกับชุมชน หรือกับสามพรานโมเดลได้เข้าใจการทำงานของเรา  เข้าใจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ที่ให้คุณค่า มีความหมายมากกว่าผลผลิต และสามารถนำองค์ความรู้ประสบการณ์ที่จะได้จากเราไปทำได้จริง หรือ นำกลับไปปรับปรุงสิ่งที่กำลังทำให้ดีขึ้น” นายอรุษ กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถขอรายละเอียดหลักสูตร และสอบถามค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ (คุณณัฐธิดา ฟักขาว) โทร. 034-225-203 หรือ  098-258-5313 อีเมล์ : [email protected]

 

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า