THE KNOWLEDGE Vol.10 นิตยสาร OKMD เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา 13 -

THE KNOWLEDGE Vol.10 นิตยสาร OKMD เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

The Knowledge Vol.10
นิตยสาร OKMD เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 10 เมษายน-พฤษภาคม 2561


โดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ฉบับนี้ อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจรวบรวมมาให้มากมายเช่นเคย

Decentralized Economy คืออะไร และจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างไร ติดตามเนื้อหาเสริมสร้างความรู้และทักษะได้ในเล่ม โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ
– Decentralized Economy เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
– การขับเคลื่่อนชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– รวมมิตรตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนา
– โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– 5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– Upcoming Decentralized Economy Events
– คิดให้ทันโลก
– “เมือง คิด ใหม่”

แจกฟรี ณ ห้องสมุดและร้านกาแฟชั้นนำ
หรือคลิกอ่านออนไลน์ที่ www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine/1143/