“มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้” 13 -

“มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้”

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดงาน “มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร รวมถึงบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การผลิตสินค้าเกษตรกรปลอดภัย ซึ่งภายในงานจะมีนิทรรศการให้ความรู้ อาทิ ฐานเรียนรู้อบรมฟรีในด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ นิทรรศการมาตรฐานสินค้าปลอดภัย,ของดี 4 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และชมนวัตกรรมแปรรูปสินค้าผลผลิตการเกษตรและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร อาทิ ผัก ผลไม้ไฮโดรโปนิกส์  เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ลานมังกรสวรรค์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี