มติเอกฉันท์ สนช..เห็นชอบคืนสิทธิประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 13 -

มติเอกฉันท์ สนช..เห็นชอบคืนสิทธิประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน เพราะขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน  มีโอกาส      จะกลับเข้ามารับสิทธิประกันสังคมอีกครั้ง ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ต้องการให้สำนักงานประกันสังคม เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ต้องการกลับมารับสิทธิประกันสังคม


สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39 ได้รับมี 6 กรณี คือ เจ็บป่วย              ทุพพลภาพ  คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต ตามกฎหมายผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้  1. เสียชีวิต 2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33  3. ลาออก  4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ) และ 5. ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน        (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน) หรือกรณีที่ผู้ประกันตนให้หักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารฯ แต่ยอดเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอ ทำให้สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกัน สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ที่ขาดสิทธิไปจากการส่งเงินสมทบไม่ครบ สามารถยื่นคำขอกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนใหม่อีกครั้ง โดยให้       ยื่นคำขอต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้  โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 193 เสียง

เป็นที่น่ายินดีสำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ซึ่งปัจจุบันพ้นสภาพไปเป็นจำนวน 9 แสนกว่าคน คงต้องรอฟังข่าวดี ว่า พรบ.นี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่   แต่สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ที่ยังคงเป็นผู้ประกันตนในปัจจุบัน อย่าลืมรักษาสิทธิของท่าน โดยชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/  ที่ท่านสะดวก หรือ       โทรสายด่วน 1506 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th