เข้าโรงพยาบาลมั่นใจ ใช้สิทธิประกันสังคม 13 - ประกันสังคม

เข้าโรงพยาบาลมั่นใจ ใช้สิทธิประกันสังคม

ปัจจุบันระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตนในความดูแลอยู่ประมาณ14.64 ล้านคน เมื่อผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทำงานสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือคลินิกเครือข่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่าย (capitation) ให้แก่สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมตามจำนวนผู้ประกันตนไว้แล้ว โดยสำนักงานประกันสังคมกำหนดให้สถานพยาบาล ต้องดูแลการให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองตามสิทธิการรักษาพยาบาล คือให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล จนสิ้นสุดการรักษา ผู้ประกันตนจะได้รับยาและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาติ  การรักษาเป็นไปตามหลักวิชาทางการแพทย์ ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ผู้ประกันตนไปเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งจะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานอย่างน้อย   ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล

เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ    สำนักงานประกันสังคมยังจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ประกันตน โดยจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคภาวะหัวใจล้มเหลว โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น และ จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตามระดับความรุนแรงของโรค  นอกจากนี้ ยังได้ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ปลูก ถ่ายไขกระดูก และปลูกถ่ายไต พร้อมทั้งได้ขยายความคุ้มครองกรณีปลูกถ่ายอวัยวะและได้ขยายความคุ้มครองแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจล้มเหลวชนิดรุนแรง โรคปอดที่มีอันตรายถึงชีวิต และโรคตับเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น ให้ได้รับการรักษาโดยการปลูก ถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนหายจากการเจ็บป่วยสามารถทำงานได้เป็นปกติที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2561 สำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 237 แห่ง ทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ปีละ 1 ครั้ง คือในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้กำชับให้สถานพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนดูแลผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตั้งแต่การให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลรักษาพยาบาลในระยะเริ่มแรกของการเจ็บป่วยจนสิ้นสุดการรักษา

หากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการ แต่หากยังพบปัญหา ขอให้แจ้งรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ เช่น ชื่อ – นามสกุล วันเวลาที่รับการรักษาพร้อมทั้งรายละเอียดของแพทย์ผู้รักษามาที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน   ทางเว็บไซต์ สานักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า