สมเด็จพระราชชนนีแห่งภูฏาน เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม “โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ” 13 -

สมเด็จพระราชชนนีแห่งภูฏาน เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม “โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ”

xสมเด็จพระราชชนนีแห่งภูฏาน เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม “โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ” ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนของ “ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์” ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์


สมเด็จพระราชชนนีดอร์จิ วังโม วังชุก ได้ลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนสำหรับการเยือนครั้งนี้พร้อมกับฉายพระรูป หลังจากนั้นทรงเยี่ยมชมห้องศูนย์ดนตรี และ Parents lounge ต่อด้วย “การแสดงรำไทย” และ “การแสดงดนตรีของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับโลก” ของนักเรียนนานาชาติ พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้ประธานโรงเรียนและคณะครูผู้สอนเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับฟังพระราชดำรัส และกล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนให้การศึกษาที่ดีแก่นักเรียนชาวภูฏานที่พระองค์ทรงคัดเลือกมาศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ นอกจากนั้นยังมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนทุนได้ใช้โอกาสอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะเติบโต เรียนรู้ ก้าวไกลด้านการศึกษา และสังคม ให้มีความเก่งรอบด้าน มีความรับผิดชอบและมั่นใจในตนเอง
โดยหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ ถอดแบบมาจากหลักสูตรที่อิงตามกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เริ่มสอนวิชาการตั้งแต่ระดับอนุบาลควบคู่ไปกับการเรียนรู้โดยการเล่น และเน้นการสร้างนิสัยรักการอ่าน

ซึ่งสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาตินั่นก็คือ คณะครูอาจารย์ที่ล้วนแต่มีคุณภาพ ที่โรงเรียนได้เลือกเฟ้นมาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อย่างประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ครูทุกท่านนั้นจะต้องมีใบประกาศนียบัตร Qualified Teacher Status (QTS) จากคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับจากสถาบันระดับโลกและผลงานของความสำเร็จจากทั้งนักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จึงทำให้โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์มีชื่อเสียงก้าวไกล และยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย