The Future Living House..บ้านในปี2050 จะเปลี่ยนไปอย่างไร 13 - eco-design

The Future Living House..บ้านในปี2050 จะเปลี่ยนไปอย่างไร

This is Future Living


The Future Living house เป็นการพิสูจน์ถึงเจตจำนงค์ในการออกแบบ ของนักออกแบบ 26 คน ที่จะแสดงภาพของบ้านในยุคหน้า ทุกเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการออกแบบ ต้องมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นจริง ก่อนปี 2050 ถ้ทุกอย่างเป็นไปตามงานชิ้นนี้ บ้านในยุคหน้าก็นับว่าพลิกโฉมไปจากแนวคิดของบ้านที่เราคุ้นเคย และอาศัยอยู่ๆกันมาหลายร้อยปีเลยทีเดียว มีการใช้ทรัยพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างแรงดันของน้ำ ก็ใช้หลักการของแรงดึงดูดของโลก พลังงานก็เก็บเกี่ยวเอาจากธรรมชาติ ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม อากาศ น้ำ และของเสีย มีการทำให้สะอาด และนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วย สิ่ง ที่เรียกว่าliving bio wall ทุกอย่างจึงนำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลได้หมด

25570202-092948.jpg

25570202-093250.jpg

25570202-093302.jpg

25570202-093324.jpg

25570202-093341.jpg

Design Team: Cornelia Bailey, Tanushree Bhat, Marilee Bowles Carey, Anthony Caspary, Eric Diamond, Xiaonan Huang, Reenu John, Na Rae Kim, Paolo Korre, Eugene Limb, Hsin-Cheng Lin, Miguel Angel Martinez, Nikhil Mathew, Elise Metzger, Mahdieh Salimi, Kshitij V. Sawant, Owen Schoppe, Jessica Striebich, Hannah Swart, Traci Thomas, Helen Tong, Sally Wong, Yixiu Wu, HyeKyung Yoo and Gene Young of IIT Institute of Design

Read more at www.yankodesign.com