Studio Klimenkoff ในกรุงมอสโก แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของเครื่องเซรามิก (เครื่องปั้นดินเผา) แบบดั้งเดิม ได้ใช้ความชำนาญของตนเองออก FAR 4 เพื่อใช้ผลิตผลงานร่วมสมัย ซึ่งแสดงลวดลายแบบสมัยยังเป็นสหภาพโซเวียต รวมถึงผลงานที่แฝงไปด้วยลูกเล่นอย่างเครื่องกระเบื้องรูปทรงเครืองบินพับกระดาษ ขอบคุณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://klimenkoff.com/ และ http://www.facebook.com/pages/Porcelain-Studio-Klimenkoff/93341283511

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

lazy placeholder Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

 

No more articles