Studio Klimenkoff ในกรุงมอสโก แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของเครื่องเซรามิก (เครื่องปั้นดินเผา) แบบดั้งเดิม ได้ใช้ความชำนาญของตนเองออก FAR 4 เพื่อใช้ผลิตผลงานร่วมสมัย ซึ่งแสดงลวดลายแบบสมัยยังเป็นสหภาพโซเวียต รวมถึงผลงานที่แฝงไปด้วยลูกเล่นอย่างเครื่องกระเบื้องรูปทรงเครืองบินพับกระดาษ ขอบคุณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://klimenkoff.com/ และ http://www.facebook.com/pages/Porcelain-Studio-Klimenkoff/93341283511

IMG 1572 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9552 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9617 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9586 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

6935 140345838511 6504304 n 450x195 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9580 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9382 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

6935 140345883511 3589912 n 450x324 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9260 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9266 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9236 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9559 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

16657 10151287857443512 1532311049 n 450x299 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 1935 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9565 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

61655 432769418511 4291817 n 450x277 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

IMG 9484 450x300 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

6935 140345833511 3205653 n 450x312 Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

 

No more articles