Love tree ต้นไม้ที่รัก  13 - ต้นไม้

Love tree ต้นไม้ที่รัก

การสร้างพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นที่พบปะ พูดคุยกัน และนั่งสมาธิได้ไปในตัว ผลงานของการออกแบบของศิลปินชาวดัตช์  rob swee ที่ได้ครีเอตโครงสร้างรูปทรงโค้งสีขาวท่ามกลางธรรมชาติและทุ่งหญ้าสีเขียว กับท้องฟ้า โดยใช้ชื่อว่า ‘contemplatorium – love tree’ ซึ่งโครงสร้างนี้จะสร้างครอบต้นไม้ และเว้นช่องเปิดด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อให้ต้นไม้สามารถโผล่ลอดช่องนี้ขึ้นไปได้ อีกทั้งยังเป็นการให้แสงสว่างจากภายนอกสามารถส่องลอดเข้ามาภายในได้ ส่วนพื้นที่ภายใน love tree นี้จะมีที่นั่งอยู่สองฝั่ง ฝั่งละอัน และมีลักษณะโค้งไปตามโครงสร้างเพื่อเอื้อต่อการนั่งคุยหรือการนั่งสมาธิ การสร้างครอบต้นไม้นี้ ฝากข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจว่า “ต้นไม้ คือ เครื่องกั้น, ต้นไม้ คือ เครื่องแยก, ต้นไม้ คือ ที่ซ่อนตัว, ต้นไม้ คือ อะไรบางอย่างที่เป็นมากกว่าคนที่นั่งอยู่ตรงข้าม, นำต้นไม้นี้ออกไป แล้วเป็นตัวตนของตัวเอง,นำต้นไม้นี้ออกไป และเผชิญหน้ากับผู้คนด้วยตัวตนของคุณจริงๆ ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก 247 City Magazine http://www.designboom.com/art/love-tree-dwelling-encourages-meditation-and-conversation-11-19-2013/

love-tree-by-rob-sweere-designboom-01

love-tree-by-rob-sweere-designboom-05

love-tree-by-rob-sweere-designboom-02

love-tree-by-rob-sweere-designboom-04

love-tree-by-rob-sweere-designboom-03