ในหลวงของเรา พระบิดาแห่งการสื่อสาร 13 -

ในหลวงของเรา พระบิดาแห่งการสื่อสาร

พระบิดาแห่งวิทยุสื่อสาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการสื่อสารด้วยวิทยุ และพระองค์ยังได้ทรงศึกษาหาความรู้อย่าจริงจังด้วยพระองค์เอง และทรงทดลองอุปกรณ์วิทยุต่างๆ โดยริเริ่มจากวิทยุแบบกระเป๋าหิ้ว FM-5 ซึ่งกองการตำรวจสื่อสารได้ทูลเกล้าฯ ถวายให้ทรงใช้จำนวน 2 เครื่อง พร้อมสมุดประมวลสัญญาณประจำพระองค์ และได้ทรงซ่อมแซมและปรับแต่งวิทยุด้วยพระองค์เอง ทรงทดลองและพระราชทานกระแสพระราชดำริเกี่ยวกับสายส่งสัญญาณ และสายอากาศวิทยุ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาศึกษาทางด้านวิชาการ และทดลองทำขึ้นใช้งาน นอกจากนี้แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทดลองการส่งสัญญาณวิทยุทางไกล ระหว่างกรุงเทพฯ กับหัวหิน และได้ทรงสังเกตเห็นข้อบกพร่องต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรับ-ส่งสัญญาณ


00009_23

image

ในช่วงระยะเวลาแรกเริ่มของการพัฒนา

ในระยะแรกที่เริ่มมีการใช้วิทยุสื่อสสารระหว่างหน่วยงานราชการนั้น การประสานงานยังมีประสิทธิภาพที่ไม่น่าพอใจเท่าที่ควร พระองค์ได้มีพระราชดำริถึงข้อบกพร่องนี้ ทางกรมตำรวจจึงได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยได้จัดตั้ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารร่วมกันชื่อว่า “ศูนย์ลานนา” ให้ทางตำรวจและพลเรือนทุกหน่วยเหล่า โดยให้ใช้คลื่นความถี่ร่วมกันในข่ายสื่อสารเดียวกัน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการสื่อสารได้ และสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

image

communication King
พระราชดำริอีกประการหนึ่ง

ทรงพระราชทานให้ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาว่า ทำอย่างไรให้สามารถสื่อสารกันได้ไกลยิ่งกว่าเดิม อย่างเช่น จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ โดยใช้วิทยุสื่อสารขนาดเล็กแบบถือติดตัว ซึ่งพระราชดำรินี้ ได้เป็นส่วนสำคัญให้มีการจัดตั้งระบบวิทยุถ่ายทอดผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์แแห่งประเทศไทยขึ้น โดยมีการถ่ายทอดทั้งที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ แห่งล่ะ 1 สถานี ซึ่งก็เป็นผลสำเร็จอีกประการหนึ่ง ในการพัฒนาระบบสื่อสารของประเทศไทย

image

00009_0

image

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทำให้วิทยุสื่อสาร เป็นระบบสื่อสารสุดท้ายเมื่อเกิดพิบัติภัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ