fbpx

Cute Handcrafted Notebooks That Look Like Fruits, Veggies And Pizza

Özge Çalışkan ศิลปินชาวตุรกี ผู้อยู่เบื้องหลังร้านสนุกๆที่ชื่อว่า Palas Pandiras เธอสร้างสรรค์สนุดโน๊ตทำมือสีสันสดใส ลงสีเองกับมือ เป็นรูปผลไม้น่ารักๆ ผัก และพิซซ่า ฝีมือเนี๊ยบ งานสวยงาม จนไม่อยากเขียนอะไรลงไป เพราะไม่อยากให้ชิ้นงานเลอะเลย ..ลองชมภาพดูค่ะ เผื่อจะเป็นไอเดีย และแรงบันดาลใจให้คนชอบทำสมุดทำมือ ..

IMG 4561 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4560 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4559 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4562 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4564 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4563 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4565 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4566 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4568 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4567 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4571 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4569 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4570 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4572 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4574 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4573 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4575 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4577 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4576 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4579 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4578 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4580 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

IMG 4581 สมุดโน๊ตทำมือ สีสันสดใส เป็นผัก ผลไม้ พิซซ่า

ที่มา : http://www.demilked.com/handcrafted-fruit-notebooks-palas-pandiras/

No more articles