These Animals Will Teach You How To Do Yoga

ถ้าใครที่เล่นโยคะ คงรู้ว่าท่าหลายๆท่า เกิดจากการเลียนแบบท่าทางของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ท่าสุนัข ท่าอูฐ ท่าปลา ท่ากบ ท่ากระต่าย…ภาพสัตว์เล่นโยคะต่อไปนี้ คือหลักฐานชัดเจนเลยจ้า..

20140610 221948 80388667 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!
Image credits: galleryhip.com

20140610 222136 80496483 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!
Image credits: unknown

20140610 222141 80501018 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!
Image credits: glatts

20140610 222146 80506334 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!
Image credits: unknown

20140610 222330 80610419 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!Source: melsanie.tumblr.com

20140610 222416 80656071 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!Image credits: Meta Penca

20140610 222407 80647857 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!Image credits: unknown

20140610 222422 80662479 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!Source: thumbpress.com

20140610 222432 80672453 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!Image credits: beelzeboobs

20140610 222438 80678394 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!Source: shesaidbeauty.com

20140610 222445 80685621 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!Image credits: lukesrighthand

20140610 222450 80690922 เชื่อแล้วว่า ต้นตำรับโยคาจารย์คือบรรดาสัตว์ทั้งหลาย!Image credits: Polar Bear Jules

http://www.boredpanda.com/funny-animals-doing-yoga/

No more articles