"Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 13 - Global Warming

“Top 10 Green Campus” 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย

ที่ผ่านมาออสเตรเลียๆได้ทำงานอย่างหนักกับประชากรรุ่นใหม่ของประเทศ ในการสนับสนุนพฤติกรรมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการศึกษา ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของพิชและสัตว์ รวมทั้งความเฟื่องฟูของกระแสแข่งขันในการลดสร้างภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming และมหาวิทลัยหลายแห่ง ก็ให้ความร่วมมือ สร้างนโยบายสีเขียว กระทั้งก่อให้เกิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่


1. Monash University

ได้การยอมรับในหมู่ประชาชนว่าเป็นมหาลัยที่ “เขียว” ที่สุดในออสเตรเลีย จากการพัฒนาแบบองค์กรรวมความยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้โด่งดังในงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ ครอบคลุมระดับการศึกษาที่กว่า 300 หลักสูตร "Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 14 - Global Warming

2. Australian National University AUN

มีการรวมระบบการศึกษาทั้งหมดเข้ากับโปรแกรมสิ่งแวดล้อมสีเขียวที่ยั่งยืน "Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 15 - Global Warming

3. Macquarie University

เป็นที่ถูกยกย่อ จากความพยายามบำบัดน้ำเสียและอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมกับสร้างขยะให้น้อยที่สุด โดยมหาลัยแห่งนี้เป็นผู้ริเริ่มนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก"Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 16 - Global Warming

4.University of Western Sydney UWS

มีความพยายามในเรื่องของการสอน,การเรียนรู้,การวิจัย,การสร้างสังคมความร่วมมือ และกระบวนการ ในการวางแผนงานอย่างยั่งยืน

4q

5.University of Adelaide

มีการลงทุนในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวสูงที่สุด โดยมี Innova 21 ตึกเรียนที่มีมูลค่าสูงถึง 100 ล้านเหรียญ ที่ใช้ความรู้ทั้งดานวิศวกรรม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการสร้าง ทำให้ตึกนี้ได้รับการออกแบบในรูปแบบ Green Stat Design ระดับหกดาวของประเทศออสเตรเลีย "Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 17 - Global Warming"Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 18 - Global Warming

6.University of Melbourme

ด้วยเป้าหมายที่จะปลอดคาร์บอนก่อนปี 2030 ทำให้ต้องเร่งการทำวิจัย การสร้างโครงสร้างต่างๆและร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งความมุ่งมั่นนี้ได้ทำให้การเรียนและชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยทำงานภายใต้นโยบายที่เน้นความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เน้นการจัดการกับพลังงานน้ำและของเสียมากขึ้น"Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 19 - Global Warming

7.Charles Sturt University

หอพักของมหาวิทยาลัยได้กลายมาเป็นตัวอย่างของการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องใช้พลังงานและน้ำเพียงแค่ 25% และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้เพิ่มขึ้น 20% และปลอดการเกิดปรากฏการณ์ Greenhouse Effect ก่อนปี 2015 "Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 20 - Global Warming


8.University of the Sunshine Coast

หลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทางสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างตึกที่ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก University of the Sunshine Coast ก็ได้กลายเป็นมหาลัยแห่งแรกในออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับจาก The Urban Development Institute of Australia ในฐานะที่สามารถสร้างความยั่งยืนได้ 6 ทาง คือ ระบบนิเวศ ของเสีย พลังงาน วัตถุดิบ น้ำ และชุมชน "Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 21 - Global Warming

9.James Cook University

ด้วยความที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีโปรแกรมในสาขาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให่การดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้าน การวิจัยปะการังและป่าดิบชื้นในระดับโลกอีกด้วย"Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 22 - Global Warming

10. La Trobe University

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกที่ตีพิมพ์รายงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการทำเพื่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการลดใช้พลังงานได้ถึง 11% ในระหว่างปี 2009-2010 และมีการสร้างความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนในสังคม ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก eco magazine "Top 10 Green Campus" 10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย 23 - Global Warming