Waterwheel..เครื่องซักผ้าพลังงานน้ำ รางวัลRed Dot Design 13 - Red dot award

Waterwheel..เครื่องซักผ้าพลังงานน้ำ รางวัลRed Dot Design

Zero-Carbon Waterwheel Washing

ทีมนักออกแบบชาวจีนได้ออกแบบ และพัฒนา เครื่องซักผ้า แบบ Waterwheel มีลักษณะเป็นล้อที่หมุนในน้ำ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างกลไกของระบบหมุนซักล้างของเครื่องซักผ้าสมัยใหม่ และเทคนิคการซักผ้าในแบบดั้งเดิมของจีน The Waterwheel Washing Machine มีราคาถูก ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ Zero-Carbon และใช้พลังงานจากน้ำล้วนๆ เป็นอีกโครงการดีๆ ที่ได้รับรางวัล Red Dot Design Award ในปี 2013
เครื่องซักผ้าแบบล้อหมุนในน้ำ ทำงานด้วย waterwheel หรือล้อที่หมุนได้ด้วยการไหลของน้ำ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีใช้กันมานานหลายร้อยปีก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ มันถูกใช้ในการทำเกษตรกรรม เพื่อวิดน้ำ และส่งน้ำ ในระบบชลประทานของจีน

image

image

Read more :