The Lost Gardens of Heligan are one of the most popular botanical gardens in the UK. The style of the gardens is typical of the nineteenth century Gardenesque style, with areas of different character and in different design styles.

ในบรรดาสวนพฤกษศาสตร์ที่ขึ้นชื่อของโลก ก็งคงต้องรวมที่นี่เข้าไว้ด้วยอย่างแน่นอน The Lost Gardens of Heligan
The Lost Gardens of Heligan เป็นสวนที่เก่าแก่ มีมาตั้งแต่ยุคกลาง ตั้งแต่ยุคปี ค.ศ.1200 และก็รุ่งเรืองสุดๆในยุคปี 1800 – 1900 ต้นๆ สวนแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในกลางศตวรรษที่ 18 โดยสมาชิก ของครอบครัวตระกูล Cornish Tremayne จนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อเกิดสงครามโลก 2 ครั้ง The Lost Gardens of Heligan ก็หายสาบสูญไปจากการรับรู้ของผู้คน (ช่วงปี ค.ศ.1914 – 1990) กลายเป็นที่รกร้างและไม่มีใครสนใจ จนปี 1990 จึงถูกบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ จนปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของอังกฤษ ผู้คนไปเที่ยวและโพสต์รูป เทพธิดา นางฟ้าที่ทำจากดินปกคลุมด้วยมอส เป็นที่คุ้นตาในโลกอินเทอร์เน็ต

The Lost Gardens of Heligan (เป็นภาษาCornish: Lowarth Helygen, น่าจะแปลว่า สวนต้นหลิว willow tree garden) อยู่ใกล้ Mevagissey ในเมือง Cornwall นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ สไตล์ของสวน เป็นแบบ ยุคศตวรรษที่ 19 (Gardenesque style) แบ่งสวนเป็นลักษณะต่างๆ ตามสไตล์การออกแบบ ทั้ง ป่าแบบเขตร้อน สวนแบบอิตาลี สวนแบบวิคตอเรีย สวนญี่ปุ่น และยังมีสวนผัก และดอกไม้อีกมากมาย ใครสนใจเพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บ http://heligan.com นะคะ

25560430 133624 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 133640 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 133702 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 133714 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 133737 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 133753 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 135847 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

the Mud Maid and the Giant’s Head..ไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ ปกคลุมด้วยมอส เหมือนเมืองในเทพนิยาย

25560430 135938 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 135955 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 140017 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 140041 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 140053 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 140118 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 140135 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 140154 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

25560430 140257 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี
Gardens of Heligans 00 1 750x498 620x411 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

Gardens of Heligans 00 2 750x562 620x464 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

Gardens of Heligans 00 750x539 620x445 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

Gardens of Heligans 01 620x413 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

Gardens of Heligans 02 2 750x562 620x464 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

Gardens of Heligans 03 2 750x454 620x375 The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

7124177881 33195d263c z The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี

Lost Gardens of Heligan rhododendron bridge The Lost Gardens of Heligan...สวนอายุ 400ปี ที่หายไปจากโลกนี้เกือบ 100ปี
ที่มา : http://heligan.com

No more articles