A Magic Box That Makes Music Out Of Manga การ์ตูนมีเสียงเพลง 13 - box

A Magic Box That Makes Music Out Of Manga การ์ตูนมีเสียงเพลง

ของเล่นใหม่ของคนรักการ์ตูนและเสียงเพลงในหนึ่งเดียวกัน เกิดขึ้นโดย Otowa ซึ่งเป็นหนึ่งในทีม Japanese design group Mieru Record ได้สร้างแผ่นการการ์ตูนที่มีรูขึ้นมาแล้ว เมื่อนำแผ่นการ์ตูนเหล่านี้ไปเล่นผ่าน music box ก็จะทำให้เกิดเป็นเสียงเพลงขึ้นมา เสียงเพลงเกิดจากการที่ที่กระดาษที่ถูกเจาะเป็นรูแล้วนำมาผ่านเครื่องนี้ด้วยการหมุนด้วยมือ

3023441-poster-1280music

3023441-inline-800-music Screen Shot 2013-12-17 at 9.05.55 PM

 

source : http://mierurecord.com