Jack Albert Trew designs bicycle-powered
centrifuge to enable blood testing in rural Africa

อุปกรณ์ทางการแพทย์ กลายเป็นอุปกรณ์ราคาไม่แพงชิ้นนี้ออกแบบโดย
นักออกแบบชาวอังกฤษชื่อ Jack Albert Trew ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาแพง ด้วยการออกแบบที่ใช้วัสดุง่ายๆหาได้ในท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่อยู่ในเขตชนบทที่ห่างไกลของอัฟริกา เขาออกแบบเครื่องสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อแยกเกล็ดเลือด ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยเลือดโดยใช้ล้อของจักรยาน
จักรยานเป็นยานพาหนะที่ใช้กันแพร่หลายในอัฟริกาแม้แต่ใเขตที่ห่างไกล จึงไม่ใช่อุปกรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนใดๆ

เครื่องเหวี่ยงเพื่อหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงต่อปริมาณเลือด จำเป็นต้องใช้แรงเหวี่ยงในความเร็วที่สูงมากๆ เพื่อทำให้เลือดแตกตัว และทราบถึงปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือด ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆที่เกี่ยวกับเลือดได้

อ่านเพิ่มที่ www.dezeen.com

IMG 7356 เครื่องเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณเม็ดเลือดแดงราคาถูกทำจากล้อจักรยาน เพื่อช่วยผู้ป่วยอัฟริกันในเขตห่างไกล

IMG 7354 เครื่องเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณเม็ดเลือดแดงราคาถูกทำจากล้อจักรยาน เพื่อช่วยผู้ป่วยอัฟริกันในเขตห่างไกล

IMG 7355 เครื่องเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณเม็ดเลือดแดงราคาถูกทำจากล้อจักรยาน เพื่อช่วยผู้ป่วยอัฟริกันในเขตห่างไกล

IMG 7353 เครื่องเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณเม็ดเลือดแดงราคาถูกทำจากล้อจักรยาน เพื่อช่วยผู้ป่วยอัฟริกันในเขตห่างไกล

IMG 7360 เครื่องเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณเม็ดเลือดแดงราคาถูกทำจากล้อจักรยาน เพื่อช่วยผู้ป่วยอัฟริกันในเขตห่างไกล

IMG 7358 เครื่องเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณเม็ดเลือดแดงราคาถูกทำจากล้อจักรยาน เพื่อช่วยผู้ป่วยอัฟริกันในเขตห่างไกล

IMG 7357 เครื่องเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณเม็ดเลือดแดงราคาถูกทำจากล้อจักรยาน เพื่อช่วยผู้ป่วยอัฟริกันในเขตห่างไกล

IMG 7359 เครื่องเหวี่ยงเพื่อหาปริมาณเม็ดเลือดแดงราคาถูกทำจากล้อจักรยาน เพื่อช่วยผู้ป่วยอัฟริกันในเขตห่างไกล

No more articles