fbpx

OLIVIER DOLLE BOOK SHELF
เราเคยนำเสนอชั้นหนังสือในลักษณะคล้ายๆกันของนักออกแบบเกาหลี ที่เป็นรูปต้นไม้ งานชิ้นนี้ก็ใช้รูปฟอร์ของกิ่งก้านต้นไม้มาเป็นชั้นหนังสือเช่นกัน เป็นผลงานของ Olivier Dolle ช่างฝีมือที่มีความสามารถในการทำงานไม้ เขาใช้รูปฟอร์มของกิ่งก้านต้นไม้ แสดงเนื้อไม้ ตัดกับผนัง รูปแบบที่สวยงามลงตัวก็ทำให้บรรยากาศห้องดูน่าสนใจขึ้นมากทีเดียว

25550323 195910 ชั้นหนังสือ..กิ่งก้านของต้นไม้

25550323 195918 ชั้นหนังสือ..กิ่งก้านของต้นไม้

25550323 195935 ชั้นหนังสือ..กิ่งก้านของต้นไม้

25550323 195943 ชั้นหนังสือ..กิ่งก้านของต้นไม้

25550323 195948 ชั้นหนังสือ..กิ่งก้านของต้นไม้

25550323 195953 ชั้นหนังสือ..กิ่งก้านของต้นไม้

No more articles