13 วิธี ลดหย่อนภาษี คุ้มชัวร์ชัวร์ ไม่ต้องรอโค้งสุดท้าย ปลายปีแล้วจัดเลย 13 - Creative Post

13 วิธี ลดหย่อนภาษี คุ้มชัวร์ชัวร์ ไม่ต้องรอโค้งสุดท้าย ปลายปีแล้วจัดเลย

ใกล้ปลายปีแล้ว ถึงเวลาที่ต้องจ่ายภาษีกันซะแล้ว วันนี้เราเลยนำเกร็ดความรู้ที่ช่วยลดหย่อนภาษีมาฝากกันค่ะ ว่าในการจ่ายภาษีประเภทต่างๆ เนี่ยจะสามารภทำการลดหย่อนได้เท่าไหร่กันบ้าง

1.ลดหย่อนส่วนบุคคล 30,000 บาท

ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดานั้น เราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ทันที 30,000 บาทค่ะ

people

2. ลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 30,000 บาท

คู่สมรส หรือ สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนกันแล้ว สามารถลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท โดยคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือเป็นคู่ที่มีเงินได้แต่เลือกนำภาษีมาคำนวณร่วมกันค่ะ

marry

3. ลดหย่อนบุตร 15,000 บาทและการศึกษาบุตร 2,000 บาท

ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบุตรสามารถลดได้ทั้งบุตรบุญธรรมและบุตรตามกฎหมาย คนละ 15,000 บาท (ไม่เกิน 3 คน) บุตรต้องอายุไม่เกิน 20 ปีค่ะ หากเกิน แต่อยู่ในช่วง 21 – 25 ปี และจะต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ขึ้นไปเท่านั้น หากบุตรศึกษาต่อภายในประเทศ (อนุบาล-ปริญญาเอก) จะได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาทค่ะ และบุตรที่จะลดหย่อนภาษีต้องมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท หรือเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นจากกฎหมาย เช่น เงินปันผลค่ะ

child

4. ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 100,000 บาท

ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากการเช่าซื้อที่อยู่อาศัยแบบไม่มีเงื่อนไข คือ เป็นการกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยต้องกู้มาใช้ประโยชน์ดังนี้ เพื่อเป็นหลักในการค้ำประกัน เพื่อจำนอง หรือ เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่บนที่ดินตนเอง หรือซื้อคอนโด หากมีการกู้สำหรับที่อยู่มากกว่า 1 แห่ง สามารถลดหย่อนได้ทุกแห่งรวมกันไม่เกิน 100,000 หากกู้ร่วมหลายคนต้องแบ่งให้เท่ากัน แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 ต่อคนเหมือนกันค่ะ

building

5. ลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่คนละ 30,000 สูงสุดไม่เกิน 120,000

สามารถลดหย่อนได้ทั้งบิดามารดาตนเองและของคู่สมรส คนละ 30,000-120,000 บาทค่ะ โดยบิดามารดาอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 ต่อปี บิดามารดาจะต้องออกหนังสือรับรองการเลี้ยงดูให้กับบุตรคนที่จะขอลดหย่อนภาษีได้เพียงคนเดียวนะคะ

6. ลดหย่อนประกันสุขภาพพ่อแม่ สูงสุด 15,000 บาท

ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี สามารถลดหย่อนได้นะคะ และค่าเบี้ยสามารถหารกันกับลูกหลายๆคนได้ด้วยนะคะ

old-people

7. ลดหย่อนเลี้ยงดูคนพิการ 60,000 บาท

ซึ่งต้องเป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี นะคะ

cripple

8. เงินสมทบ กบข. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 500,000 บาท

เงินสมทบกบข. (สำหรับข้าราชการ) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับเอกชน) สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทนะคะ

walk

9. ลดหย่อนประกันสังคมตามจริงสูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

ยอดสูงสุดของเงินได้ที่จะนำมาคำนวณก็คือ 15,000 บาท แปลว่า เราจะสามารถนำเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 9,000 บาทต่อปีค่ะ

tax

10. ลดหย่อนเที่ยวในประเทศ ไม่เกิน 15,000 บาท

โดยจะต้องเป็นการเที่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ หรือโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ธุรกิจท่องเที่ยวที่มีสิทธิเข้าร่วมได้ที่นี่

ค่าลดหย่อนจากการท่องเที่ยวนี้ สามารถใช้ได้ใน 2 ปีภาษีคือ ปี 2557 ที่ผ่านมา และปี 2558 ที่กำลังจะหมดไปนี้เท่านั้น สำหรับปีนี้ หมายถึงการท่องเที่ยวในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558

P1000696

11. ลดหย่อน RMF  ได้ 15% ของเงินได้ สูงสุด 500,000 บาท 

แต่ผลรวมของ RMF + กบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + ประกันชีวิตแบบบำนาญ = ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

12. ลดหย่อน LTF ได้ 15% ของเงินได้ สูงสุด 500,000 บาท

LTF เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นผลตอบแทน

money

13. ลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันชีวิต

ประกันชีวิต แบบบำนาญลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 • ระยะประกัน 10 ปีขึ้นไป
 • สำหรับอายุ 55 ปีต่อเนื่องไปจนถึง 85 ปี
 • เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

หากสงสัยเรื่องการลดหย่อนภาษีประกัน สอบถามจากตัวแทนประกันของท่านได้เลยค่ะ

ประกันชีวิต แบบทั่วไปลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000  บาท

 • ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงินคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม
 • เบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น
 • ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้
 • เบี้ยประกันของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติม (เช่น อุบัติเหตุ/สุขภาพ เป็นต้น) ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี

โดยประกันชีวิตที่นำมาแนะนำเป็นของไทยสมุทรประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าถึง  3 แบบ กำลังจัดโปรอยู่ตามนี้ค่ะ

3 ประกันชีวิตแบบลดหย่อนภาษีได้ที่กำลังมาแรงจากไทยสมุทรประกันชีวิต

13.1 แบบประกันชีวิต เซฟรับทรัพย์ คุ้มกระจาย

thaisamuth

เปลี่ยนเงินเดือนให้เป็นเงินเก็บ พร้อมรับเงินทุกปี รวมรับเงินตลอดอายุสัญญา 952% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ชำระเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 15 ปี แถมลดหย่อนภาษีสูงสุดปีละ 100,000 บาทเหมาะสำหรับผู้มีรายได้ประจำ อาทิ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ที่ต้องการเปลี่ยนเงินเดือนให้เป็นเงินเก็บ ขายผ่านช่องทางตัวแทนไทยสมุทรประกันชีวิต 171 สาขาทั่วประเทศ  สนใจติดต่อ 022078888 หรือสอบถามตัวแทนใกล้บ้าน หรือ www.ocean.co.th

และอีก 2 แบบประกัน เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ แบบประกัน Make Sure 10/2 และแบบประกัน Make Easy 10/3  โดยทั้งสองแบบ  ลูกค้าที่สนใจสามารถคลิกซื้อง่ายๆได้ด้วยตัวเอง www.oceanlifeonline.com โดยทั้ง 2 แบบมีจุดเด่น ดังนี้

13.2 แบบประกันเมคชัวร์ 10/2 (Make Sure 10/2)

เป็นการประกันชีวิตควบการออม “จ่ายเบี้ยแค่ 2 ปี ลดหย่อนภาษีคุ้มชัวร์” จ่ายเบี้ยสั้นๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองเป้าหมายการซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นโจทย์หลัก พร้อมกับมองหาสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษี และผลตอบแทนการออมที่ได้รับแบบชัวร์ๆไม่ต้องเสียภาษี

thaisamuth2

13.3 แบบประกันเมคอีซี่ 10/3 (Make Easy 10/3) 

“รวมทุกความง่าย เพื่อการเริ่มต้นหักลดหย่อนภาษี” เป็นอีกทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความมั่นคงตั้งแต่อายุน้อย เหมาะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเริ่มซื้อประกันชีวิต เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี และชำระเบี้ยระยะสั้นแบบรายเดือน รับความคุ้มครองยาวแบบเต็มๆ ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานรุ่นใหม่ที่มองหาแบบประกันชีวิตที่เบี้ยประกันไม่แพง สามารถจ่ายรายเดือนแบบสบายๆ ค่ะ

thaisamuth3

สนใจประกันเมคชัวร์ 10/2 (Make Sure 10/2) และประกันเมคอีซี่ 10/3 (Make Easy 10/3) ทั้งสองแบบลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท คลิกที่เว็บไซต์ www.oceanlifeonline.com ที่ให้ข้อมูลลูกค้าผ่านบริการ Live Chat ที่หน้าเว็บไซต์ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า