13 วิธี ลดหย่อนภาษี คุ้มชัวร์ชัวร์ ไม่ต้องรอโค้งสุดท้าย ปลายปีแล้วจัดเลย 13 - Creative Post

13 วิธี ลดหย่อนภาษี คุ้มชัวร์ชัวร์ ไม่ต้องรอโค้งสุดท้าย ปลายปีแล้วจัดเลย

ใกล้ปลายปีแล้ว ถึงเวลาที่ต้องจ่ายภาษีกันซะแล้ว วันนี้เราเลยนำเกร็ดความรู้ที่ช่วยลดหย่อนภาษีมาฝากกันค่ะ ว่าในการจ่ายภาษีประเภทต่างๆ เนี่ยจะสามารภทำการลดหย่อนได้เท่าไหร่กันบ้าง

1.ลดหย่อนส่วนบุคคล 30,000 บาท

ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดานั้น เราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ทันที 30,000 บาทค่ะ

people

2. ลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 30,000 บาท

คู่สมรส หรือ สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนกันแล้ว สามารถลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท โดยคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือเป็นคู่ที่มีเงินได้แต่เลือกนำภาษีมาคำนวณร่วมกันค่ะ

marry

3. ลดหย่อนบุตร 15,000 บาทและการศึกษาบุตร 2,000 บาท

ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบุตรสามารถลดได้ทั้งบุตรบุญธรรมและบุตรตามกฎหมาย คนละ 15,000 บาท (ไม่เกิน 3 คน) บุตรต้องอายุไม่เกิน 20 ปีค่ะ หากเกิน แต่อยู่ในช่วง 21 – 25 ปี และจะต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ขึ้นไปเท่านั้น หากบุตรศึกษาต่อภายในประเทศ (อนุบาล-ปริญญาเอก) จะได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาทค่ะ และบุตรที่จะลดหย่อนภาษีต้องมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท หรือเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นจากกฎหมาย เช่น เงินปันผลค่ะ

child

4. ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 100,000 บาท

ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากการเช่าซื้อที่อยู่อาศัยแบบไม่มีเงื่อนไข คือ เป็นการกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยต้องกู้มาใช้ประโยชน์ดังนี้ เพื่อเป็นหลักในการค้ำประกัน เพื่อจำนอง หรือ เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่บนที่ดินตนเอง หรือซื้อคอนโด หากมีการกู้สำหรับที่อยู่มากกว่า 1 แห่ง สามารถลดหย่อนได้ทุกแห่งรวมกันไม่เกิน 100,000 หากกู้ร่วมหลายคนต้องแบ่งให้เท่ากัน แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 ต่อคนเหมือนกันค่ะ

building

5. ลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่คนละ 30,000 สูงสุดไม่เกิน 120,000

สามารถลดหย่อนได้ทั้งบิดามารดาตนเองและของคู่สมรส คนละ 30,000-120,000 บาทค่ะ โดยบิดามารดาอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 ต่อปี บิดามารดาจะต้องออกหนังสือรับรองการเลี้ยงดูให้กับบุตรคนที่จะขอลดหย่อนภาษีได้เพียงคนเดียวนะคะ

6. ลดหย่อนประกันสุขภาพพ่อแม่ สูงสุด 15,000 บาท

ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี สามารถลดหย่อนได้นะคะ และค่าเบี้ยสามารถหารกันกับลูกหลายๆคนได้ด้วยนะคะ

old-people

7. ลดหย่อนเลี้ยงดูคนพิการ 60,000 บาท

ซึ่งต้องเป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี นะคะ

cripple

8. เงินสมทบ กบข. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 500,000 บาท

เงินสมทบกบข. (สำหรับข้าราชการ) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับเอกชน) สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทนะคะ

walk

9. ลดหย่อนประกันสังคมตามจริงสูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

ยอดสูงสุดของเงินได้ที่จะนำมาคำนวณก็คือ 15,000 บาท แปลว่า เราจะสามารถนำเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 9,000 บาทต่อปีค่ะ

tax

10. ลดหย่อนเที่ยวในประเทศ ไม่เกิน 15,000 บาท

โดยจะต้องเป็นการเที่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ หรือโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ธุรกิจท่องเที่ยวที่มีสิทธิเข้าร่วมได้ที่นี่

ค่าลดหย่อนจากการท่องเที่ยวนี้ สามารถใช้ได้ใน 2 ปีภาษีคือ ปี 2557 ที่ผ่านมา และปี 2558 ที่กำลังจะหมดไปนี้เท่านั้น สำหรับปีนี้ หมายถึงการท่องเที่ยวในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558

P1000696

11. ลดหย่อน RMF  ได้ 15% ของเงินได้ สูงสุด 500,000 บาท 

แต่ผลรวมของ RMF + กบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + ประกันชีวิตแบบบำนาญ = ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

12. ลดหย่อน LTF ได้ 15% ของเงินได้ สูงสุด 500,000 บาท

LTF เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นผลตอบแทน

money

13. ลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันชีวิต

ประกันชีวิต แบบบำนาญลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

  • ระยะประกัน 10 ปีขึ้นไป
  • สำหรับอายุ 55 ปีต่อเนื่องไปจนถึง 85 ปี
  • เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

หากสงสัยเรื่องการลดหย่อนภาษีประกัน สอบถามจากตัวแทนประกันของท่านได้เลยค่ะ

ประกันชีวิต แบบทั่วไปลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000  บาท

  • ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงินคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม
  • เบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น
  • ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้
  • เบี้ยประกันของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท
  • เบี้ยประกันชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติม (เช่น อุบัติเหตุ/สุขภาพ เป็นต้น) ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี

โดยประกันชีวิตที่นำมาแนะนำเป็นของไทยสมุทรประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าถึง  3 แบบ กำลังจัดโปรอยู่ตามนี้ค่ะ

3 ประกันชีวิตแบบลดหย่อนภาษีได้ที่กำลังมาแรงจากไทยสมุทรประกันชีวิต

13.1 แบบประกันชีวิต เซฟรับทรัพย์ คุ้มกระจาย

thaisamuth

เปลี่ยนเงินเดือนให้เป็นเงินเก็บ พร้อมรับเงินทุกปี รวมรับเงินตลอดอายุสัญญา 952% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ชำระเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 15 ปี แถมลดหย่อนภาษีสูงสุดปีละ 100,000 บาทเหมาะสำหรับผู้มีรายได้ประจำ อาทิ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ที่ต้องการเปลี่ยนเงินเดือนให้เป็นเงินเก็บ ขายผ่านช่องทางตัวแทนไทยสมุทรประกันชีวิต 171 สาขาทั่วประเทศ  สนใจติดต่อ 022078888 หรือสอบถามตัวแทนใกล้บ้าน หรือ www.ocean.co.th

และอีก 2 แบบประกัน เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ แบบประกัน Make Sure 10/2 และแบบประกัน Make Easy 10/3  โดยทั้งสองแบบ  ลูกค้าที่สนใจสามารถคลิกซื้อง่ายๆได้ด้วยตัวเอง www.oceanlifeonline.com โดยทั้ง 2 แบบมีจุดเด่น ดังนี้

13.2 แบบประกันเมคชัวร์ 10/2 (Make Sure 10/2)

เป็นการประกันชีวิตควบการออม “จ่ายเบี้ยแค่ 2 ปี ลดหย่อนภาษีคุ้มชัวร์” จ่ายเบี้ยสั้นๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองเป้าหมายการซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นโจทย์หลัก พร้อมกับมองหาสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษี และผลตอบแทนการออมที่ได้รับแบบชัวร์ๆไม่ต้องเสียภาษี

thaisamuth2

13.3 แบบประกันเมคอีซี่ 10/3 (Make Easy 10/3) 

“รวมทุกความง่าย เพื่อการเริ่มต้นหักลดหย่อนภาษี” เป็นอีกทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความมั่นคงตั้งแต่อายุน้อย เหมาะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเริ่มซื้อประกันชีวิต เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี และชำระเบี้ยระยะสั้นแบบรายเดือน รับความคุ้มครองยาวแบบเต็มๆ ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานรุ่นใหม่ที่มองหาแบบประกันชีวิตที่เบี้ยประกันไม่แพง สามารถจ่ายรายเดือนแบบสบายๆ ค่ะ

thaisamuth3

สนใจประกันเมคชัวร์ 10/2 (Make Sure 10/2) และประกันเมคอีซี่ 10/3 (Make Easy 10/3) ทั้งสองแบบลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท คลิกที่เว็บไซต์ www.oceanlifeonline.com ที่ให้ข้อมูลลูกค้าผ่านบริการ Live Chat ที่หน้าเว็บไซต์ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.