Steampunk Watch Part Sculptures
by Sue Beatrice

งานสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งของศิลปินจากเมืองนิวเจอร์ซี่ Sue Beatrice จาก All Natural Arts เธอใช้ชิ้นส่วนเล็กๆจากนาฬิกาพกโบราณ มาจัดเรียงขึ้นใหม่เป็นรูปคนและสัตว์ในเทพนิยาย ดูชวนฝัน และมหัศจรรย์ จนเราอยากเห็นมันมีชีวิตเคลื่อนไหวได้จริงๆ
ลองชมภาพกันดูค่ะ และดูว่าคิดเหมือนเราหรือเปล่า

25560706 115649 ประติมากรรมจิ๋วจากชิ้นส่วนนาฬิกาพกโบราณ โดย Sue Beatrice

25560706 115657 ประติมากรรมจิ๋วจากชิ้นส่วนนาฬิกาพกโบราณ โดย Sue Beatrice

25560706 115703 ประติมากรรมจิ๋วจากชิ้นส่วนนาฬิกาพกโบราณ โดย Sue Beatrice

25560706 115709 ประติมากรรมจิ๋วจากชิ้นส่วนนาฬิกาพกโบราณ โดย Sue Beatrice

25560706 115715 ประติมากรรมจิ๋วจากชิ้นส่วนนาฬิกาพกโบราณ โดย Sue Beatrice

25560706 115721 ประติมากรรมจิ๋วจากชิ้นส่วนนาฬิกาพกโบราณ โดย Sue Beatrice

ที่มา : http://www.thisiscolossal.com/2013/07/steampunk-watch-part-sculptures-by-sue-beatrice/

No more articles