Tokyo Millennium Tower, Japan By Foster + Partners 13 - Foster + Partners

Tokyo Millennium Tower, Japan By Foster + Partners

โตเกียวเป็นหนึ่งใน “มหานคร” ที่คาดว่าจะมีจำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 5 ล้านคนภายในปี 2020 การออกแบบก่อสร้างอาคาร Millennium Tower เป็นโครงการที่ท้าทายการคาดคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับนครใหญ่ในอนาคต และนำเสนอหนทางเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและการขาดแคลนที่ดินอย่างรุนแรงอันเป็นปัญหาเฉพาะของโตเกียว และตอบรับความต้องการในการขยายเขตเมืองเพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย บริษัทสถาปนิกได้รับมอบหมายจาก Obayyashi Corporation ให้ออกแบบพัฒนาอาคาร Millennium Tower โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่การพาณิชย์ อาคารนี้เป็นตึกสูง 170 ชั้น ที่ก่อตัวสูงจากขึ้นจากอ่าวโตเกียวและอยู่ห่างจากฝั่งออกไป 2 กิโลเมตร ตึกสูงระฟ้า Millennium Tower สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้อาคารได้ถึง 60,000 คน และยังมีความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและแปรรูปของเสียได้เอง เป็นพื้นที่เขตเมืองในอาคารสูงแนวตั้งที่จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนทุกด้าน โครงการนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการอาศัยอยู่ในอาคารสูงระฟ้าที่มีความหนาแน่นสูงไม่จำเป็นต้องหมายถึงความเป็นอยู่ที่แออัดหรือยากลำบาก แต่อาจช่วยให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ เนื่องจากที่อยู่อาศัย ที่ทำงานและสถานนันทนาการต่างๆถูกจัดวางให้อยู่รวมกันในพื้นที่ใกล้เคียง ขอบคุณข้อมูลจาก นิทรรศการ Foster + Partners The Art of Architecture ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม http://www.fosterandpartners.com/projects/millennium-tower/


img1

img4

img3

img2

img0