We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 22 Feb 2017

355
Views
31 Jul 2014

GOOGLE’S PROJECT LOON ครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

แม้ความเฟื่องฟูจะเกิดขึ้นในวงการอินเทอร์เน็ตอย่างไร แต่ก็ยังมีประชากรโลกราว 2 ใน 3 หรือ 5,000 ล้านคนที่ยังด้อยโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต กูเกิ้ล Google จึงสร้างโครงการที่มีชื่อว่า “LOON” นำเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสั่งขึ้นบันลลูน Google’s Balloon ลอยขึ้นไปบนฟ้า ซึ่งมีระยะทาง 20 กิโลเมตรในพื้นที่ห่างไกล เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ที่ยังด้อยโอกาส https://plus.google.com/+ProjectLoon/photos

00G

google-project-loon

20140227-3B6B0524 (1)

20140227-3B6B0762 (1)

20130726-IMG_2610

00N

011

20140528-G0041314

005

projectloon_151138338673_640x360

 

อริศรา จักษ์ตรีมงคล
  • To be accommodating to others is to be accommodating to ourselves การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง
 
Facebook Debug | iCraft
+
-