Wonder Fish Mini ปลามหัศจรรย์ มีชีวิตจริงได้ 13 - fish

Wonder Fish Mini ปลามหัศจรรย์ มีชีวิตจริงได้

ไปเดินเล่นร้าน Loft สาขาสยามมา เพื่อเลือกของขวัญไปจับฉลาก เดินไปมา ไปเจอกับสินค้าชิ้นหนึ่งเข้า น่าสนใจดี มันเรียกว่า Wonder Fish Mini “ปลามหัศจรรย์ มีชีวิตจริงได้” เดินป้ายบอกข้อมูลสินค้า โชว์พร้อมกับโถปลาที่มีปลาหลากสีตัวตเล็กว่ายวนไปมา ทำให้เรา้ต้องถึงกับหยุดอ่าน และดูสินค้าชิ้นนี้ว่าใช้งานอย่างไร มาดูวิธีการเพาะปลากันเลย


Picture17112549171642

1. นำภาชนะที่จัดเตรีนมไว้ เติมน้ำให้สูง 3-5 ซ.ม. โดยน้ำที่ใช้ควรจะเป็นน้ำกรองที่สะอาดและอุณหภูมิปกติ (ห้ามใช้ประปาและน้ำเย็น)

F1

2. นำไข่ปลาซึ่งอยู่ในวัสดุเพาะ (พีชมอส) เทใส่ลงไปในภาชนะและน้ำกรองที่เตรียมไว้ในข้อที่ 1 ทำการคนเบาๆเพื่อให้พีชมอสเ้กิดการอิ่มตัวและจมลง พยายามอย่าให้พีชมอสจับตัวกันเป็นก้อน ควรจะคนเบาๆให้แตกออก

F2

3. ลูกปลาจะฟักออกมาภายใน 2-96 ชั่วโมง เนื่องจากไข่แต่ละใบจะใช้เวลาในการฟักไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของไข่ปลา

F3

4. ไข่ปลาที่ยังไม่ได้ทำการฟักสามารถเก็บรักษาอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือน โดยดูจากวันหมดอายุที่ระบุไว้ที่สินค้า การเก็บไข่ปลาไว้่โดยยังไม่ทำการฟักเป็นตัวน้อยลงจากปกติ (อัตราการฟักปกติอยู่ที่ 70%) ในกรณีไข่ปลาที่ทำการฟักครั้งแรกหลัง 96 ชั่วโมงได้ไม่ถึง 70% หรือไม่ฟัก ให้ย้ายลูกปลาที่ฟักออกและนำเอาพีชมอสที่เหลือในแก้วทั้งหมดเทลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์ไปผึ่งให้แห้งหมาดๆและเก็บไว้ในภาชนะเดิม อีก 2 สัปดาห์แล้วนำมาฟักตัวตามขั้นตอนการฟักเดิมอีกครั้ง การเก็บไข่ครั้งที่ 2 นี้ ควรเก็บให้แฉะกว่าครั้งแรก บางครั้งการฟักครั้งที่ 2 อาจจะได้ลูกปลามากกว่าครั้งแรก ปลาโตเต็มวัยมีอายุอยู่ำได้ประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดู

F6

F4