fbpx

Book Forest เป็นไอเดียดีๆในการแลกเปลี่ยนหนังสือ ระหว่างคนรักหนังสือ ได้แบ่งปันหนังสือที่ตนรักกับคนที่รักหนังสือด้วยกัน หน้าตาของมันเป็นต้นไม้ มีช่องสำหรับวางหนังสือ ป่าหนังสือนี้ขึ้นอยู่บนถนน Prenzlauer Berg หน้าร้านขายขนมหวานในเมือง Berlin ประเทศเยอรมัน เป็นโครงการที่ชื่อว่า Books Forest by BauFachFrau เป็นส่วนหนึ่งของชมรมแลกเปลี่ยนหนังสือ BookCrossing ซึ่งเป็การนำหนังสือฟรีมาไว้ในที่สาธารณะต่างๆ ทั่วโลก คนในชุมชนสามารถเอาหนังสือที่รักของพวกเขามาวางไว้ใน ป่าหนังสือแห่งนี้ หรือเลือกหนังสือที่พวกเขาต้องการจากลำต้นของต้นไม้เหล่านี้ เป็นเหมือนจุดแลกเปลี่ยนหนังสือนั่นเอง

ทุกวันนี้ป่าไม้หนังสือแห่งนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนหนังสือของคนในชุมชน พวกเขาเอาหนังสือที่อ่านแล้วมาวางไว้และเลือกหนังสือใหม่ที่ยังไม่ได้อ่านไป

ต้นไม้ที่นำมาทำ ป่าหนังสือ ทำจากต้นไม้ที่ตายแล้ว และตัดเป็นหลายๆท่อน เพื่อทำให้ดูเป็นป่า มีการเจาะช่องเพื่อใส่กล่องไม้ เพื่อวางหนังสือ และทำที่ปิดด้วยพลาสติก เพื่อปกป้องหนังสืออีกที

ป่าหนังสือ เป็นการส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านให้กับคนในชุมชน เป็นการให้ความรู้ ให้เห็นถึงห่วงโซ่ของหนังสือ จากป่า มาเป็นกระดาษ และมาเป็นหนังสือ นอกจากผู้คนจะรักการอ่านแล้ว ยังรู้สึกถึงบุญคุณของป่าที่เป็นที่มาของหนังสือทุกเล่ม และให้ความนับถือต่อป่าไม้มากขึ้น โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2006 และกำหนดสิ้นสุดในปี 2008 แต่เพราะทุกคนชอบไอเดียนี้มาก ทุกวันนี้มันก็เลยยังยืนต้น ให้ผู้คนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนหนังสือกันและกันอยู่ ..เป็นไอเดียดีๆ ในการส่งเสริมการอ่าน และยังให้เห็นถึงคุณค่าของป่าไม้อีกด้วย

น่าเอามาทำบ้างนะ….. :D

25550717 144321 Book Forest..ป่าหนังสือ จุดแลกเปลี่ยนหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และสอนให้รู้คุณค่าของป่า

25550717 144326 Book Forest..ป่าหนังสือ จุดแลกเปลี่ยนหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และสอนให้รู้คุณค่าของป่า

25550717 144332 Book Forest..ป่าหนังสือ จุดแลกเปลี่ยนหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และสอนให้รู้คุณค่าของป่า

25550717 144338 Book Forest..ป่าหนังสือ จุดแลกเปลี่ยนหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และสอนให้รู้คุณค่าของป่า

25550717 144344 Book Forest..ป่าหนังสือ จุดแลกเปลี่ยนหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และสอนให้รู้คุณค่าของป่า

25550717 144349 Book Forest..ป่าหนังสือ จุดแลกเปลี่ยนหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และสอนให้รู้คุณค่าของป่า

25550717 144355 Book Forest..ป่าหนังสือ จุดแลกเปลี่ยนหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และสอนให้รู้คุณค่าของป่า

ที่มา : http://inhabitat.com/book-forest-fallen-tree-trunks-transformed-into-a-free-book-exchange-in-berlin/book-tree1-2/?extend=1

No more articles