The Firma Casa is Designed with Sustainability in Mind

The Firma Casa ออกแบบโดย The Campana Brothers and SuperLimão Studio ตั้งอยู่ใจกลางเมือง São Paulo ประเทศบราซิล เป็นแกลลอรี่ศิลปะที่ต้องการมีภาพของการออกแบบที่ยั่งยืน ทั้งรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอย ด้วยเหตุนี้ มันจึงถูกออกแบบให้หุ้มห่อผนังทุกด้านด้วยกระถางอลูมินัมรูปทรงเรขาคณิต และต้น snake plants ซึ่งเป็นไม้ในท้องถิ่นแถบนั้น ซึ่งเป็นอากาศแบบร้อนชื้น เหมือนในบ้านเรา ต้นไม้ที่เห็นก็คุ้นๆในบ้านเราเช่นกัน โดยใช้กระถางและต้นไม้ จำนวนมากถึง 6000 กระถาง ปกคลุมทั่วทุกตารางนิ้ว ของผนังภายนอกของอาคาร
ด้วยทีเป็นอากาศเขตร้อนชื้น และมีฝนตกมาก การออกแบบให้อาคารหุ้มห่อด้วยกระถางต้นไม้นี้ จึงช่วยรองรับ และ กรองน้ำให้สะอาด โดยไม่ต้องเสียพลังงานใดๆ

25570402 193535 สวนแนวตั้ง จากกระถางอลูมินัมและต้นไม้ 6,000 ต้น ที่ Firma Casa

25570402 193549 สวนแนวตั้ง จากกระถางอลูมินัมและต้นไม้ 6,000 ต้น ที่ Firma Casa

25570402 193631 สวนแนวตั้ง จากกระถางอลูมินัมและต้นไม้ 6,000 ต้น ที่ Firma Casa

25570402 193821 สวนแนวตั้ง จากกระถางอลูมินัมและต้นไม้ 6,000 ต้น ที่ Firma Casa

Read more : http://www.trendhunter.com/trends/firma-casa

No more articles