CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 13 - Royal College of Art

CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้..

CanopyStair is a spiral staircase that straps around any tree trunk


งานจบการศึกษาปี 2015 ของนักศึกษาจาก Royal College of Art ชื่อ CanopyStair เป็นบันไดวนให้เราได้ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์บนต้นไม้สูงได้อย่างสบายๆ ออกแบบโดย Thor ter Kulve และ Robert McIntyre พวกเขาใช้ไม้birch ที่ใช้ในการทำเครื่องบินเล็ก ทำเป็นบันไดวนติดกับลำต้นของต้นไม้

 ทำให้คนทุกวัยสามารถปีนต้นไม้ได้ ง่ายๆ ความรู้สึกที่ได้อยู่บนต้นไม้แล้วมองไปรอบๆเป็นความสุข และประสบการณ์ที่คนทุกเพศทุกวัยต้องการเสมอ

 CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 14 - Royal College of Art  
CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 15 - Royal College of Art  CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 16 - Royal College of Art  
CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 17 - Royal College of Art  CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 18 - Royal College of Art  
CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 19 - Royal College of Art  CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 20 - Royal College of Art  
CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 21 - Royal College of Art  CanopyStair..ปีนบันไดขึ้นต้นไม้.. 22 - Royal College of Art