Joao Bruno Videira เทคนิคการถัก+ถอ+พัน = เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 13 -

Joao Bruno Videira เทคนิคการถัก+ถอ+พัน = เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย

ในชนบทของอเลนเทโฮ ที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า Agua De Prata อดีตนักข่าวโทรทัศน์ Joao Bruno Videira ใช้เทคนิคการทอผ้าแบบดั้งเดิมในการสร้างเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย เช่น เบาะรองนั่งทรงกลม ที่ทำมาจากขนสัตว์และยางรถยนต์ รีไซเคิล http://aguadeprata.blogspot.com/ ขอบคุณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine (Thai Edition)


Joao Bruno Videira เทคนิคการถัก+ถอ+พัน = เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 14 -

Joao Bruno Videira เทคนิคการถัก+ถอ+พัน = เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 15 -

Joao Bruno Videira เทคนิคการถัก+ถอ+พัน = เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 16 -

Joao Bruno Videira เทคนิคการถัก+ถอ+พัน = เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 17 -

Joao Bruno Videira เทคนิคการถัก+ถอ+พัน = เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 18 -

Joao Bruno Videira เทคนิคการถัก+ถอ+พัน = เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 19 -

Joao Bruno Videira เทคนิคการถัก+ถอ+พัน = เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 20 -