fbpx

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศผลรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีการนำงานที่ได้รับรางวัล มาจัดแสดงในงาน  “นิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙” ภายในงานสถาปนิก ’๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อาคารเหล่านี้ มีความงดงาม และทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์เพื่อเป็นมรดกทางศิลปสถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีเวลาก็น่าหาโอกาสไปสัมผัสและชมของจริงกัน มีอาคารอะไรบ้างมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

อาคารที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

1. อาคารที่ได้รับรางวัล

ประเภทอาคาร

อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

อาคารที่หยุดรถไฟแม่พวก-จังหวัดแพร่img 1194 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

สถานีตำรวจสวรรคโลก-จังหวัดสุโขทัยimg 1195 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อาคารสายสุธานพดล พระวิมาดาเธอ สำนักศิลปวัฒนธรรม-กทม. มหาวิทลัยราชภัฎสวนสุนันทาimg 1196 650x600 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

ศาลาพระเกี้ยว – กทม.img 1197 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา – กทม.img 1198 650x659 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อาคารเรียน 1919 โรงเรียนวัฒนาวิทยลัย – กทม.img 1199 650x626 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) – จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์img 1200 650x487 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

ตึกสตางค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่-จังหวัดสงขลาimg 1201 650x487 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ สี่แยกประตูน้ำเข้ม – จังหวัดน่านimg 1202 650x444 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

บ้านสี่แยกหัวตะเข้ – กทม.img 1203 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

ตึกแถวท่าเตียน – กทม.img 1204 1 650x159 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อาคารเคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน

โฮงเจ้าฟองคำ – จังหวัดน่านimg 1205 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อาคารวัดวาอารามและปูชนียสถาน

กุฏิไม้ วัดศรีมุณฑา – จังหวัดมุกดาหารimg 1206 1 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อุโบสถพื้นถิ่น วัดหลักศิลา – จังหวัดบุรีรัมย์img 1207 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

พุทธาวาส วัดวัดภคินีนาถวรวิหาร – กทม.img 1208 650x590 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

มัสยิดบางอ้อ – กทม.img 1209 650x609 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

ประเภทชุมชน

ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง – จังหวัดกาญจนบุรีimg 1210 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

ประเภทบุคคล

นายบวรเวท รุ่งรุจี
img 1221 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

ประเภทองค์กร

เครือข่ายฮอมผญาฮักษาสถานีรถไฟแม่พวก จังหวัดแพร่img 1211 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙


2. อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอธรรมวัดล่ามช้าง – จังหวัดลำพูนimg 1212 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มอาคารอำนวยการ หอพัก และอาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – จังหวัดเชียงใหม่img 1213 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่img 1214 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

บ้านพักนายไปรษณีย์เชียงใหม่ มณฑลพายัพ – จังหวัดเชียงใหม่img 1215 1 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

โบสถ์คริสต์ที่โคราช นักบุญเทเรซ่าโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง- จังหวัดนครราชสีมาimg 1216 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

กุฏิตำหนัก วัดภคินีนาถวรวิหาร – กทม.img 1217 650x606 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – กทม.img 1218 750x750 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อาคารโรงอาหารกลางน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – กทม.img 1220 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ – จังหวัดสงขลาimg 1219 750x500 รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

ที่มา : Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถ้าให้ดี น่าจะหาโอกาสไปดูกันให้ชัดๆทุกมิติ ที่งาน  “นิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙” ในงานสถาปนิก’๕๙   ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๑๑.oo – ๒๑.oo น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ

นอกจากนี้ภายในงานสถาปนิก’๕๙ ยังมีนิทรรศการน่าสนใจอีกมากมาย เข้ากับยุคสมัยให้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการการออกแบบเพื่อความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม Universal Design, นิทรรศการ Vernadoc เล่าเรื่องชุมชนและอาคารในย่านชุมชนเก่า, นิทรรศการ Basic of the Present, นิทรรศการสถาปนิกชุมชน, นิทรรศการสถาปัตยกรรมดีเด่น’59, นิทรรศการ Future of the River เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ, นิทรรศการ Bangkok by Bike, และอื่นๆอีกมากมาย คนรักชอบงานสถาปัตยกรรม พลาดไม่ได้เลยงานนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมงานได้ที่ งานสถาปนิก ’59 .. “ASA Back to Basic | สู่สามัญ

No more articles