5 เครื่องประดับและงานศิลป์เล็กๆ ที่ได้รับแรงบัลดาลใจจาก "คุณทองแดง" 13 - คุณทองแดง

5 เครื่องประดับและงานศิลป์เล็กๆ ที่ได้รับแรงบัลดาลใจจาก “คุณทองแดง”

ณ ห้องเรียนภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วันนี้อาจารย์จะให้หัวข้อการทำ Pre-Thesis  แก่นักศึกษาทุกคน ดังนี้… อาจารย์เอื้อมมือเขียนที่กระดานหน้าชั้นเรียนคำว่า “คุณทองแดง” พวกเรามองที่กระดานหน้าชั้นเรียน และพวกเราต่างถึงกับอึ้งกับหัวข้อที่ได้มา และในความรู้สึกของดิฉันในตอนนั้น รู้สึกว่าไม่อยากจะทำเลยหัวข้อนี้ เพราะดูเป็นหัวข้อที่ไม่สนุก และเป็นโจทย์ที่ยากมากโจทย์หนึ่งก็ว่าได้ และเชื่อว่าเพื่อนทุกคนในชั้นเรียนคงรู้สึกแบบเดียวกับดิฉันในตอนนั้น


a2

แต่…จากวันนั้นจนถึงวันนี้  ดิฉันกลับรู้สึกได้ว่า โจทย์การออกแบบเครื่องประดับจากเรื่อง “ทองแดง” (The Story of Tongdaeng ) ที่อาจารย์ได้ให้มาตอนนั้น ช่างมีคุณค่าทางจิตใจและมีความหมายกับตัวดิฉันและเพื่อนๆร่วมรุ่นมากเพียงใดในตอนนี้

k1

ดิฉันได้พยายามรวบรวมตัวอย่างผลงานการออกแบบเครื่องประดับ ที่ใช้หัวข้อเรื่อง”ทองแดง”จากเพื่อนๆในรุ่น เพื่อที่จะนำมาแบ่งปันถึงความรู้สึกดีๆที่พวกเราได้อ่านหนังสือ เรื่อง “ทองแดง” พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โดยพวกเราได้อ่าน และวิเคราะห์ ตีค่าและตีความหมาย ผ่านเรื่องราวต่างๆจากหนังสือเล่มนี้ และในท้ายสุดพวกเราได้ถ่ายทอดและสื่อสารออกมาเป็นผลงานเครื่องประดับที่ไม่ได้เพียงสะท้อนแค่ความสวยงามจากภายนอกเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องประดับที่สื่อสารออกมาจากภายในจิตใจของพวกเรา ที่แสดงถึงความรักที่มีต่อพ่อหลวงอันเป็นที่เคารพรักของพวกเรา  ลองไปดูตัวอย่างผลงานเครื่องประดับและแรงบันดาลใจกันคะ

1. ชื่อผลงาน “ความอดทน”

จากในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” แสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายาม มุ่งมั่นและอดทนของคุณทองแดง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้า ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้จะลำบากยากเย็นขนาดไหน และจากแนวคิดดังกล่าว จึงเกิดเป็นแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ เรื่อง “ความอดทน” (Patience) โดยมุ่งเน้นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นในการเปิด(ปอก)เครื่องประดับ โดยเครื่องประดับชิ้นนี้มีปฏิสัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการคิดและกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่อยู่ภายใน ผลงานโดยนายฐาปนิก สุวรรณ

k2

2.ชื่อผลงาน “แม่พันธุ์”

ความเป็นแม่ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและความรักของคุณทองแดงที่มีต่อลูกๆ ออกแบบโดยคุณอาพันธ์ชลีน อิศรางกูร ณ อยุธยา

k3

3. ชื่อผลงาน “พอเพียง”

แรงบันดาลใจจากงานพระราชนิพนธ์ เรื่องทองแดง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ได้อ่านแล้วพบว่า “ความพอเพียง” พอประมาณของพระองค์อยู่ในพระราชจริยวัตร แม้กระทั่งสุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดง ก็เป็นสุนัขพันธุ์ทาง (Thousand way) ซึ่งถูกรับมาจากซอยศูนย์แพทย์พัฒนา ดังนั้น เครื่องประดับชุดนี้จึงเกิดจากการนำเศษไม้ที่เหลือทิ้งของโรงไม้มาตัด และย้อมสีใหม่ โดยมีเส้นโครงเรื่องราวความผูกพันของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ และคุณทองแดงอยู่ ออกแบบโดย คุณจุฑามาศ คูณตระกูล

k5

4. ชื่อผลงาน “ออกกำลังกายกันเถอะ”

จากความหนึ่งในหนังสือได้เขียนว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายรอบสระ หน้าพระตำหนักจิตลดาฯ ทองแดงจะมีหน้าที่นำเสด็จเพื่อออกกำลังพระวรกาย หลังจากนั้น ก็เสด็จฯไปทรงพักผ่อนสนาม  เครื่องประดับนี้จึงออกแบบเพื่อให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลัง ออกแบบโดยคุณอริศรา จักษ์ตรีมงคล


k6

5. ชื่อผลงาน  “คุณทองแดงเพื่อเพื่อน”

โดยต้องการจะสร้างเครื่องประดับที่มาจากสุนัขข้างถนน เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนหันมาใส่ใจสุนัขเหล่านี้มากขึ้นและเลิกมองสุนัขเหล่านี้ว่าเป็นปัญหา โดยใช้โครงการส่วนพระองค์เข้ามาเป็นส่วนร่วมในเรื่องของการตลาดและหวังที่จะใช้รายได้จากส่วนนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ ออกแบบโดย คุณกนก บุญเรือน

untitled-2k8

ท้ายนี้ขอขอบคุณ พระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” ทีทำให้พวกเราได้อ่านและได้ทำความเข้าใจเรื่องในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นการเข้าถึงพ่อหลวงได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงคำสอนง่ายๆที่สอนโดยผ่านตัวคุณทองแดง ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไม่ได้สอนให้พวกเราเพียงแต่ออกแบบเพื่อวัตถุภายนอกเท่านั้น แต่สอนให้เราออกแบบทุกอย่างจากจิตใจของพวกเรา และเน้นย้ำเสมอในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ขอบคุณเพื่อนในรุ่นที่มีความเพียรและสามัคคีกันจนทำให้มีผลงานออกมาอย่างดีที่สุด

l7k9