Vegetable Nursery House / 1+1>2 International Architecture JSC

Vegetable nursery house หรือโรงอนุบาลผัก เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 1+1>2 International Architecture Company และ ศูนย์ปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาเมือง (the Centre of Action for the City Development) ของประเทศเวียดนาม และยังเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเวียดนาม และรัฐบาลไอร์แลนด์ เพื่อสนับสนุนให้พลเมืองมีการดำเนินชีวิตแบบ green living

25570312 172417 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172436 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

สำหรับโรงอนุบาลผักที่เห็นนี้ จะตั้งอยู่ในฟาร์ม จึงทำหน้าที่เสมือนเป็นเพิงพักให้กับเกษตรกร เป็นสถานที่ให้เด็กๆแวะเวียนมาเยี่ยมเยือน และให้ ด้วยขนาดพื้นที่ 6 ตรม.ความรู้กับเด็กๆ สูง 6 ม. เป็นรูปร่างที่แปลก เรียกความสนใจ ใคร่รู้ และดูเป็นมิตร เป็นโครงการที่กำลังได้รับความสนใจ และเป็นที่ประทับใจของเกษตรกร ในเขตพื้นที่เพาะปลูกต่างๆล
โครงสร้างของอาคารใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่น อย่างไม้ไผ่ และ ขวดพลาสติกใช้แล้วประมาณ 2000 ขวด ซึ่่งก็ได้ความร่วมมือจากชุมชน มีเด็กๆนักเรียนออกเก็บและขอบริจาคจากชุมชน

25570312 172452 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172506 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

ผนังโรงเรือนที่ทำจากขวดพลาสติก ช่วยปรับแสงสว่าง และอุณหภูมิในระหว่างวัน สำหรับ ต้นอ่อนของผักต่างๆ ด้านบนของหลังคามีถาดรับน้ำที่จะช่วยระบบส่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผักในโรงอนุบาลแห่งนี้ ด้วยโครงสร้างที่เบาก็ยังทำให้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในการเพาะปลูก
Vegetable nursery house คือภาพใหม่ของรวมกันระหว่างผู้คนที่อาศัยในชนบท และประชาชนที่อาศัยในเมือง คือความร่วมมือกันระหว่างเวียดนาม และไอร์แลนด์ ผ่านวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนทั้ง 2 กลุ่ม เป็นตัวอย่างดีๆสำหรับงานวิจัย การนำแนวคิดเรื่องการนำวัสดุใข้แล้วกลับมาใช้ใหม่มาปฏิบัติได้จริง ซึ่งน่าจะนำรูปแบบเช่นนี้ไปปรับใช้ในโครงการอื่นๆต่อไป

25570312 172522 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172542 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172558 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172615 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172631 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172651 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172710 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172724 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172738 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

25570312 172811 โรงอนุบาลผัก ทำจากไม้ไผ่ และขวดพลาสติก ความร่วมมือระหว่างคนในเมือง และเกษตกรในชนบท

Read more at : http://www.archdaily.com/484661/vegetable-nursery-house-1-1-2-international-architecture-jsc/

No more articles