fbpx
Transforma กล่องใส่เสื้อยืด ที่เปลี่ยนเป็นไม้แขวนเสื้อ  13 - eco-friendly

Transforma กล่องใส่เสื้อยืด ที่เปลี่ยนเป็นไม้แขวนเสื้อ

Transforma Shirt Packaging Can be Assembled Into a Hanger

Designer Asli Ozcivelek ออกแบบผลงานชิ้นนี้ ให้ชื่อว่า Transforma เป็นกล่องบรรจุเสื้อยืดที่สามารถเปลี่ยนกลายเป็นไม้แขวนเสื้อ เป็นการออกแบบที่สร้างสรรค์และอีกแนวทางในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทุกสิ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ นอกจากนี้ กระดาษที่นำมาใช้ก็เป็นกระดาษรีไซเคิล เป็น item ที่ eco-friendly และ reusable ที่ใช้ประโยชน์ใช้งานได้จริง ..ดูดีซะอีกด้วยสิ

25570207-082742.jpg

25570207-082746.jpg

25570207-082751.jpg

http://www.trendhunter.com/trends/shirt-packaging