Simplicity as Luxury: Recycled Silk Chair, Ottoman and Stool by Meb Rure

ผ้าไหม ..เป็นผ้าที่มีความงดงามและทรงคุณค่า แม้เมื่อของใช้หรือเสื้อผ้าที่ทำจากไหม เกิดเก่าขาด เราก็ยังไม่อยากทิ้ง เสียดายส่วนที่ยังดีอยู่ และเพราะเหตุนี้ ดีไซน์เนอร์ ชาวเมืองอิสตันบูล ตุรกี ที่ชื่อ Meb Rure จึงได้สร้างเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ขึ้น จากการนำผ้าไหมเก่ามาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เป็นเก้าอี้ Ottoman และ Stool เก้าอี้ชุดนี้ ได้เปลี่ยนผ้าไหมเก่ารอทิ้งให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามสำหรับบ้าน
เก้าอี้ประกอบด้วยผ้าไหมลูกกลมๆเหมือนลูกบอลที่ใส่ฟองน้ำไว้ภายใน โดยมีโครงเป็นไม้โอ๊ค เรียบง่าย แต่สวยงาม

20140503 154210 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154221 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154232 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154242 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154255 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154303 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154312 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154320 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154328 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154335 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

20140503 154343 รีไซเคิลผ้าไหมที่ฉีกขาด เก่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบง่าย หรูหรา และสวยงาม

Source : pursuitist.com

No more articles