DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 13 - DIY

DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่

เมื่อสองบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง LEGO และ MUJI จับมือกันร่วมผลิตของเล่นที่เราต้องประกอบขึ้นเอง (DIY.) ไม่ทิ้งความเรียบง่ายสไตล์ MUJI และยังคงความเป็นตัวต่อประกอบของ LEGO ลองมาดูว่าของเล่นจะออกมาหน้าตาแบบไหนกันนะ


DIY.Toy set by LEGO and MUJI เป็นชุดของเล่นที่ผลิตด้วยกระดาษและชิ้นส่วนของ Lego  ในส่วนของการยึดล็อคกระดาษเข้าด้วยกัน ที่มีให้เลือกหลายแบบทั้งชุดสัตว์ ชุดยานพาหนะ ชุดmovement โดยทั้งหมดนี้เราสามารถประกอบได้เองง่ายๆ เพียงประกอบกระดาษที่แนบมา และนำ lego ใส่ให้ตรงตำแหน่งรูสำหรับยึดกระดาษให้เป็นรูปทรงขึ้นมา

DIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 14 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 15 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 16 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 17 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 18 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 19 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 20 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 21 - DIYDIY.Toy set by LEGO and MUJI เมื่อทั้งสองจับมือกันสร้างของเล่นชุดใหม่ 22 - DIYsource : http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/20409/lego-bricks-paper-toys-by-muji.html