Wood Casting / Hilla Shamia

แต่แรกที่เห็นม้านั่งตัวนี้ นึกว่าเป็น ไม้ และคอนกรีต จนเมื่อมีเพื่อนๆในfacebookเพจ iUrban.in.th หลายคนติงว่าน่าจะเป็นอลูมีเนียม ดูจากรอยไหม้ของไม้ ..ก็เลยกลับไปค้น แล้วก็เจอว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ เป็นไม้ และอลูมีเนียม ผลงานการออกแบบของ ดีไซน์เนอร์ Hilla Shamia เข้าใจว่าน่าจะเป็นชาวฝรั่งเศส ผลงานชิ้นนี้ อยู่ในเว็บ .fr ภาษาฝรั่งเศสแปลโดย google translate ก็ได้ความว่า เป็นไม้ และอลูมีเนียม ..สวยยยค่ะ..
20140528 101715 37035834 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

20140528 101715 37035650 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

20140528 101715 37035897 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

20140528 101715 37035765 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

20140528 101716 37036382 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

20140528 101715 37035996 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

20140528 101716 37036453 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

20140528 101716 37036231 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

20140528 101716 37036311 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

20140528 101716 37036111 เฟอร์นิเจอร์ไม้บวกอลูมีเนียม..ฟินสุดๆ..โดยHilla Shamia

Source : aa13.fr

No more articles