fbpx

Otaru Orgel Emporium

"Otaru Orgel Emporium" พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี 2 - Otaru Orgel Emporium

“Otaru Orgel Emporium” พิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี

ณ บริเวณถนน 3 เส้นที่มาบรรจบกันจนกลายเป็น 6 แยกคือ ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และร้านขนมกล่องดนตรี Otaru Orgel Emporium ตั้งอยู่ภายในอาคารอิฐสีแดงเก่าแก่สองชั้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1910 มีไฮไลท์เด็ดอยู่ที่การเปิดโอกาสให้เราได้เลือกประดิษฐ์กล่องดนตรีแบบเฉพาะกิจที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกได้เอง ด้วยการเลือกกล่องตุ๊กตาและบทเพลงได้เองตามใจชอบ ทีนี้ก็จะได้กล่องดนตรีเอาไว้กล่อมตัวเองแล้ว...