fbpx

LIKAY

" LIKAY " ลิเก 2 - LIKAY

” LIKAY ” ลิเก

"ศิลปหัตถกรรมที่เป็นรากเหง้าของไทย นำมาประยุกต์ เพิ่มการออกแบบหน้าตาให้น่ามอง น่าใช้ เหมาะกับวิถีชีวิตยุคปัจจุบัน พร้อมผสมผสานรูปแบบตัวตน ความเป็นตัวของตัวเองของนักออกแบบเข้าไปกับชิ้นงานนั้นๆ ...