fbpx

fine art

งานศิลปะสุดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจความงามจากธรรมชาติ 2 - fine art

งานศิลปะสุดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจความงามจากธรรมชาติ

การเล่าเรื่องซักเรื่องให้ออกมาในรูปแบบของ "ภาพ" คือหัวใจสำคัญของการสื่อสารในงานภาพประกอบ นี้คือคำกล่าวจากนักเขียนภาพประกอบชาวไทยที่ชื่อ pailin thawornwijit ( Tarn) ...