fbpx

eco-project

ใช้กระบะขยะสร้างจิตสำนึก ลดปริมาณขยะ 2 - eco-project

ใช้กระบะขยะสร้างจิตสำนึก ลดปริมาณขยะ

นักออกแบบ Rikkert Paauw และ Jet van Zwieten จาก Foundation Projects ได้แปลงร่างกระบะใส่ขยะ (skip) ที่เราคุ้นตากันดีตามเขตชุมชนในเมืองใหญ่ต่างๆ ให้กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างเล็กๆ และตกแต่งมันด้วยเฟอร์นิเจอร์และของที่ได้รับการบริจาคจากคนในชุมชนระแวกนั้น...